null

2023 rokiem wielkich zmian

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dodatkowe pieniądze dla Dzielnicy i placówek znajdujących się na Pradze, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73, kolejny blok komunalny rosnący w oczach – to tylko niektóre działania realizowane w mijającym roku przez Dzielnicę.

Kolejne kamienice podłączone do centralnego ogrzewania

ręka naciska guzik
 

W 2023 roku Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ kontynuował działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Dzielnicy poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i podłączanie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach programów „Ciepło sieciowe” i „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własności m.st. Warszawy” udało się zrealizować dostawy ciepła i ciepłej wody do 9 kamienic, w których znajduje się ponad 200 lokali. Ponadto rozpoczęto prace nad doposażeniem w instalację centralnego ogrzewania 4 kolejnych nieruchomości, dla których wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwają również prace nad przygotowaniem dokumentacji dla kolejnej nieruchomości, która ma zostać podłączona do sieci w 2024 roku. Od 2010 roku liczba nieruchomości podłączonych do sieci ciepłowniczej wzrosła z 174 do 4531, co świadczy o sukcesie realizowanego programu. Zmiana sposobu ogrzewania przynosi korzyści ekonomiczne, ekologiczne i społeczne dla mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ.

Rewitalizacja

W ramach projektu modernizacji budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla 10 nieruchomości, które zostały wybrane ze względu na swój zły stan techniczny i zagrożenie bezpieczeństwa. Projekt zakłada remont elewacji, dachów, instalacji, a także termomodernizację i adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne i usługowe. Wartość projektu wynosi około 50 milionów złotych, z czego część jest dofinansowana ze środków unijnych. W roku 2023 rozpoczęto również prace przygotowawcze do modernizacji kolejnych kamienic, które zostały włączone do projektu. Planuje się, że do końca 2024 roku zostanie zakończona dokumentacja dla 15 nieruchomości, a w latach 2025-2026 zostaną przeprowadzone prace remontowe. Projekt „Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania” jest jednym z największych i najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Warszawie, który ma na celu odzyskanie historycznego charakteru dzielnicy Praga-Północ i poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Windy

Kontynuowany był program budowy wind w budynkach komunalnych. Celem jest poprawa jakości życia i komfortu mieszkańców, a także zwiększenie dostępności budynków dla osób starszych i z niepełnosprawnością. W ramach programu w 2023 roku wybudowano 2 nowe windy zewnętrzne, które obsługują łącznie 3 klatki schodowe w dwóch kamienicach przy ul. Kłopotowskiego 30 i ul. Stalowej 51. W sumie od początku programu doposażono 11 budynków w 13 wind, co stanowi znaczący postęp w modernizacji infrastruktury mieszkaniowej na Pradze-Północ.

Drogi, chodniki i doświetlenie

Dużo inwestycji drogowych na Pradze zostało zrealizowanych w trybie art. 16 Ustawy o drogach publicznych, który daje możliwość zawarcia umowy z deweloperem czy inwestorem inwestycji niedrogowej w zakresie budowy lub przebudowy drogi publicznej. Powstawanie nowych budynków mieszkalnych przyciąga nowych mieszkańców, co niezwykle cieszy, ale też daje nowe możliwości współpracy i modernizacji Pragi.

 

ulica Kosmowska z wyremontowanym asfaltem
 

Co m.in. działo się w 2023 roku w zakresie inwestycji i infrastruktury:

  • wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na całej długości ul. Białostockiej oraz wybudowano drogę naprzeciwko Centrum Praskiego Koneser;
  • przeprowadzono kompleksowy remont drogi przy Bazarku Namysłowska;
  • wymieniono nawierzchnię chodnika ulicy Wołomińskiej - nowa inwestycja realizowana przez dewelopera. W bliskim sąsiedztwie przedszkola zostało wyznaczone i doświetlone nowe przejście dla pieszych;
  • wymieniono warstwę ścieralną jezdni ul. I. Kosmowskiej. W rejonie skrzyżowania Kosmowskiej i Grodzieńskiej w 2024 roku powstanie nowy skwer, który zostanie zrealizowany z budżetu obywatelskiego;
  • w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych przeprowadzono remont chodnika w pasie drogowym ul. Markowskiej. Prace polegały na rozbiórce istniejącego chodnika po zachodniej stronie ul. Markowskiej, likwidacji trzech zjazdów, wykonaniu nowej warstwy podbudowy, ułożeniu nawierzchni chodnika z płyt betonowych oraz nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, ułożeniu płyt ostrzegawczych i prowadzących oraz wykonaniu wygrodzenia celem ograniczenia możliwości nielegalnego parkowania;

 

Jednym z najciekawszych i najbardziej innowacyjnych działań w roku 2023 było powstanie miasteczka ruchu drogowego na terenie VII Ogrodu Jordanowskiego. To miejsce łączy w sobie edukację i zabawę dla dzieci i młodzieży, które mogą tam uczyć się znaków drogowych i zasad ruchu w bezpiecznych warunkach. To także sposób na promowanie aktywności fizycznej. Miasteczko ruchu drogowego to prawdziwa perełka wśród atrakcji Ogrodu Jordanowskiego.

budynek komunalny przy ulicy Stolarskiej w budowie
 

Budynek komunalny przy ulicy Stolarskiej

Do 72 nowych mieszkań przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej lokatorzy będą mogli się wprowadzić już w przyszłym roku. – U zbiegu tych dwóch ulic powstaną dwie bryły połączone łącznikiem – mówi burmistrz Jeżewski. – Część budynku wysunięta na północ będzie składać się z siedmiu kondygnacji nadziemnych, a część południowa – z pięciu. Korytarz połączy je na poziomach: +2, +3, +4 i +5.

„Mała Stalowa”

Miniony rok obfitował w opracowywanie projektów, które mają za zadanie podnieść potencjał inwestycyjny, turystyczny, kulturalny i społeczny Dzielnicy. Na zlecenie Urzędu Dzielnicy Praga-Północ została opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania nieruchomości miejskich wraz z ciągami komunikacyjnymi w obrębie ulic: al. Solidarności - ul. Szwedzka - ul. Strzelecka – ul. 11 Listopada – ul. Targowa (Plac Wileński) na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy pn. „Mała Stalowa”. Głównym założeniem koncepcji jest poprawa jakości życia mieszkańców Pragi poprzez rewitalizację przestrzeni miejskiej. Projekt zakłada realizację następujących działań:

- poprawa warunków mieszkaniowych przez remont i modernizację budynków oraz wypełnienie luk urbanistycznych nową zabudową;

- stworzenie programu dla podwórek, który polega na zmianie ich zagospodarowania na bardziej przyjazne dla mieszkańców i środowiska, z uwzględnieniem zieleni, miniparków i miejsc spotkań sąsiedzkich;

- poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej przez wprowadzenie nowych usług, atrakcji i elementów małej architektury, które ożywią społecznie i gospodarczo obszar;

- wprowadzenie elementu spójnego dla całej koncepcji, którym są figury zwierząt z praskiego ZOO, rozmieszczone w strategicznych punktach projektu.

szkoła podstawowa nr 258
 

Remonty w placówkach oświatowych

Ważnym elementem inwestycji są także prace remontowe i modernizacyjne w placówkach edukacyjnych.

Największym przedsięwzięciem jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73. To inwestycja, o którą Dzielnica zabiegała od dawna, szczególnie, że młodzież uczęszczająca do tej placówki znana jest ze swoich sukcesów w unihokeja. Dotychczas nie mieli oni odpowiednich warunków do treningu. Planujemy otworzyć halę w pierwszej połowie 2024 roku. Koszt inwestycji to 15 mln złotych.

W 2023 roku istotnym zadaniem było ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ulicy Brechta. Wymieniona została tam również stolarka okienna i drzwiowa.

Zespół Szkół nr 40 otrzymał natomiast nowy dach. Przedszkole przy ulicy Namysłowskiej zostało wyposażone w nowy, bezpieczny plac zabaw.

Dzięki wsparciu Pani Elżbiety Lanc, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, udało się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV. W ramach remontu zostaną odnowione elewacja budynku, jego fundamenty, łazienki. Po adaptacji lokali mieszkalnych powstaną nowe laboratoria chemiczne i biologiczne wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także pracownia informatyczna.

Wypłacone świadczenia rodzinne i alimentacyjne

W 2023 r. Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, działający w ramach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, zrealizował wiele zadań związanych z pomocą rodzinom i obywatelom Ukrainy. Wsparcie finansowe w formie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego otrzymało ponad 3 200 rodzin, w tym ponad 80 rodzin z Ukrainy. Łączna kwota świadczeń wyniosła prawie 14 173 407,55 zł i obejmowała 37 499 świadczeń dla 4 425 dzieci. Ponadto Referat zrealizował 663 wnioski z tytułu zapewnienia wyżywienia i mieszkania obywatelom Ukrainy na łączną kwotę ponad 1 703 360 zł, dla 972 obywateli Ukrainy. Referat  zrealizował 700 wniosków o udzielenie wsparcia w związku ze wzrostem kosztów energii elektrycznej. Do praskich rodzin z tego tytułu trafiło 572 000 zł. Pomoc otrzymało 496  gospodarstw domowych.

Pomoc mieszkaniowa

W 2023r roku Wydział Zasobów Lokalowych wydał 591 skierowań do zawarcia umowy najmu mieszkań komunalnych dla rodzin, które spełniały wszystkie niezbędne wymogi, w tym 402 dotyczyły skierowań na pustostany.

Do Wydziału Zasobów Lokalowych wpłynęło 787 wniosków w sprawach mieszkaniowych.

Na koniec roku kolejka oczekujących w rejestrze na pomoc mieszkaniową zmniejszyła się i wyniosła 158 rodzin.

Zielona Praga

sadzenie roślin przez mieszkańców
 

Co roku „zielonych” inicjatyw na Pradze-Północ jest coraz więcej. Często są one zgłaszane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego lub inicjatywy lokalnej. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest to, że wiele z nich uwzględnia nie tylko zagospodarowanie przestrzeni zielonej, ale też integrację społeczną i działanie na rzecz dobra wspólnego. Szczególnie dotyczy to projektów z inicjatywy lokalnej, która jest formą partycypacji społecznej opartą na dwóch filarach – idei zmiany i zaangażowaniu mieszkańców w jej realizację i utrzymanie. Przykładem takiego projektu jest „Eko-ogród społeczny”, w ramach którego wspólnie z mieszkańcami zaaranżowano zieleń w Praskim Ogródku Sąsiedzkim przy Alei Solidarności. To mieszkańcy zaproponowali inicjatywę, dzięki której ogródek sąsiedzki został ozdobiony roślinnością jesienną, posadzoną w donicach przez uczestników projektu. Praski Ogródek Sąsiedzki jest pod opieką Domu Kultury „Praga”, ale to mieszkańcy nadają mu charakter i dbają o niego.

 

Realizowane w 2023 roku projekty z budżetu obywatelskiego to przede wszystkim projekty, które dotyczą zieleni. Praga II wzbogaciła się o wiele kwitnących roślin, które będzie można podziwiać w pełnej krasie na wiosnę. Ulica Wołomińska natomiast zyskała nowe drzewa – Zarząd Praskich Terenów Publicznych posadził 13 drzew z gatunku Prunus ×eminens ‘Umbraculifera’.

Całkowicie zmieniły się też podwórka w rejonie ul. Grajewskiej 15 i ul. Łochowskiej 54. Zerwane zostało prawie dwieście metrów kwadratowych asfaltu, co poprawiło bioretencję terenu. Usunięty asfalt zamieniono na nawierzchnię przepuszczalną oraz ciągi komunikacyjne. W ramach projektu posadzono 5 klonów pospolitych, krzewy i pnącza, a także założono trawnik i zamontowano ławkę.

Lipy rosnące wzdłuż ulicy Namysłowskiej zostały poddane pielęgnacji tak samo jak sąsiadujący trawnik i żywopłot. Należy też wspomnieć o zrewitalizowaniu atrakcji ustawionych na skwerze Kępna oraz Pragórce. Zarząd Zieleni przywrócił wszystkie elementy tego skweru, zostały one odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych i przejęte przez Wydział Ochrony Środowiska. Skwer Kępna jest miejscem bardzo lubianym przez okolicznych mieszkańców i uczniów pobliskiej szkoły podstawowej. Z inicjatywy Zastępcy Burmistrza Jacka Wachowicza skwer przeszedł metamorfozę - usunięte zostały ogrodzenia wokół dzikich działek i pozostałości po altankach, w których nocowali bezdomni. Dzięki temu teren stał się bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla mieszkańców.

W ramach działań mających zwiększyć długość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu rozbudowaliśmy plac zabaw na placu Hallera. Teren powiększył się o piramidy linowe i nowy trawnik. Całkowicie zmodernizowany został też plac zabaw na podwórku przy ulicy Panieńskiej. Wymienione zostały wszystkie urządzenia oraz położono bezpieczną dla dzieci nawierzchnię.

Podejmując działania proekologiczne i zwiększające świadomość mieszkańców co roku organizujemy warsztaty, które skierowane są głównie do dzieci i młodzieży. Poprzez zabawę uczą one działań ekologicznych w życiu codziennym. W tym roku kilkukrotnie obserwowaliśmy pszczoły – jak budują plastry miodu, jak funkcjonują i jakie korzyści dla nas ludzi niesie ich praca. Tak było na Praskim Dniu Dziecka czy podczas II Festiwalu Organizacji Pozarządowych na placu Hallera. Natomiast przygotowując się do jesiennych porządków zbudowaliśmy własnoręcznie domki dla jeży, które w tym czasie często szukają schronienia w naszych przydomowych ogródkach. W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia przygotowaliśmy ekologiczny kalendarz adwentowy z odzyskanych materiałów.

Praga w stylu retro

zdjęcia z Pikniku RetroWarszawa i finału Nowego Brzmienia Warszawskich Ulic
 

Jednym z największych wydarzeń, który promował dzielnicę był festiwal kultury warszawskiej. Dwudniowe wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Uczestnicy mogli przenieść się w czasie do dawnej Warszawy, podziwiać pokazy mody retro, wystawy starych samochodów i przedmiotów, a także posłuchać muzyki związanej z Warszawą. Wśród gwiazd festiwalu były takie zespoły jak Kapela Praska, Warszawska Orkiestra Sentymentalna czy Warsaw Tribute.

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem kulturalnym był konkurs „Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic”, który miał na celu popularyzację warszawskiej kultury muzycznej. Zespoły i wokaliści zarówno profesjonalni, jak i bez doświadczenia zaprezentowali warszawskie szlagiery lub wykonali własne utwory o tematyce warszawskiej.

zdjęcia z Pikniku RetroWarszawa i finału Nowego Brzmienia Warszawskich Ulic
 

Finaliści „Nowego Brzmienia Warszawskich Ulic” oprócz zaprezentowania się na dużej scenie wzięli udział w wielu innych wydarzeniach organizowanych przez Dzielnicę, jak na przykład podczas letnich koncertów w Centrum Praskim Koneser. Doceniamy warsztat artystyczny, współpracujemy z artystami z NBWU przy różnych imprezach i cieszymy się, że możemy wspierać i obserwować ich rozwój artystyczny.

 

W mijającym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Festiwal Twórczości Janusza Kondratowicza, który mieszkał w kamienicy przy ul. Targowej 32, czyli w samym sercu Pragi-Północ. Janusz Kondratowicz to jeden z najwybitniejszych polskich autorów tekstów piosenek. Współpracował m.in. z Haliną Frąckowiak, Urszulą, Anną Jantar, Krzysztofem Klenczonem, Krzysztofem Krawczykiem oraz zespołami Czerwone Gitary, Trubadurzy, Rezerwat, TOP ONE, Czerwono-Czarni. Na festiwalowej scenie wystąpili artyści związani ze wspomnianym konkursem Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic. To była niezwykła muzyczna przyjemność usłyszeć znane wszystkim przeboje w innej aranżacji.

Dużym sukcesem było zorganizowane po raz drugi Święto ulicy Stalowej pod hasłem PRASKA LABA / WARSZAWSKI SZNYT.  W tegorocznej edycji Dom Kultury Praga zaproponował mieszkankom i mieszkańcom formułę Mini-grantów. Umożliwiało to realizację swojego pomysłu podczas dni festiwalowych. Z 15 przedsięwzięć wybrane zostały 9, które zagościły na ul. Stalowej 17 i 18 czerwca. Artyści i twórcy mogli w tym czasie zaprezentować swoje talenty. Święto Ulicy Stalowej stało się ważnym wydarzeniem nie tylko na mapie kulturalnej Pragi-Północ, ale także całej Warszawy. 

Warto również wspomnieć, że w 2023 roku Bazar Różyckiego i Bazar Szmulki zyskały nowe oblicze. Stały się miejscami spotkań, handlu i kultury. Organizowane tam regularnie wyprzedaże garażowe i jarmarki przyciągnęły tłumy ludzi i zwiększyły atrakcyjność tych miejsc.

Dzielnica Praga-Północ nie zapomniała też o innych formach kultury i organizowała wiele imprez dla mieszkańców i gości. Wśród nich były m.in. warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy fotograficzne czy spotkania literackie. Dzielnica współpracowała też z wieloma partnerami, takimi jak Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Galeria Wileńska, Centrum Praskie Koneser, Miejski Zakład Autobusowy, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Trans-Form czy Narodowe Centrum Kultury. Dzięki temu Dzielnica mogła realizować swoje cele i zapewniać mieszkańcom wysoki poziom życia kulturalnego.

 

Pierwsza taka klasa w Polsce

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Piłsudskiego na Pradze-Północ powstała pierwsza w Polsce klasa kawalerii konnej, która ma na celu przybliżyć uczniom historię i tradycję tej formacji wojskowej. Nowoutworzona klasa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów ubiegających się  o miejsce w liceum ogólnokształcącym.

Uczniowie tej klasy mają okazję nie tylko uczyć się historii i kultury polskiej kawalerii, ale także zdobywać praktyczne umiejętności z zakresu jazdy konnej, pielęgnacji i opieki nad końmi.

uczeń z klasy kawaleryjskiej jadący na koniu w umundurowaniu
 

Absolwenci klasy kawaleryjskiej będą mieli szerokie perspektywy zawodowe. Swoją pasję do jazdy konnej będą mogli rozwijać podczas pracy w różnych zawodach, takich jak policja konna, fizjoterapia konna, turystyka konna, sporty konne czy hodowla koni. Nabędą również wartościowe kompetencje społeczne i osobiste, takie jak dyscyplina, odpowiedzialność, odwaga, współpraca czy szacunek do zwierząt.

Klasa kawaleryjska to nie tylko nauka, ale także przygoda, zabawa i szansa na rozwijanie swoich zainteresowań. To także sposób na uczczenie pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach, którzy tworzyli legendarną polską kawalerię.

Integrujemy praskich seniorów

Okres pandemii był dla seniorów niezwykle trudny. Polskie społeczeństwo to niestety społeczeństwo starzejące się, dlatego Dzielnica w 2023 roku podejmowała wiele działań, które miały na celu umilić seniorom spędzanie wolnego czasu, ale też przyczynić się do podtrzymania ich sprawności fizycznej i psychicznej jak najdłużej. W tym zakresie współpracowaliśmy z praskimi jednostkami takimi jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury czy Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, jak również z organizacjami pozarządowymi.

Największym projektem, który realizujemy dla seniorów jest Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Co roku rozszerza on swoją ofertę edukacyjną. Uczestnictwo w nim jest darmowe dla mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia. W 2023 roku indeksy otrzymało ponad 100 słuchaczy. W ramach zajęć korzystają oni z prelekcji przygotowywanych przez wykładowców z Akademii Leona Koźmińskiego, a także przez działaczy praskich organizacji pozarządowych. Uczestnicy projektu korzystają również z zajęć komputerowych w zakresie cyfryzacji i codziennej obsługi sprzętów elektronicznych takich jak komputer czy smartphone. W minionym roku zostały wprowadzone zajęcia sportowe, wszystko to dzięki podjętej współpracy z Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie.

seniorzy na wycieczce w Toruniu
 

Od dwóch lat Dzielnica, z inicjatywy Rady Seniorów, uczestniczy w projekcie Województwa Mazowieckiego „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”. W ramach tego projektu Dzielnica dostaje dodatkowe środki finansowe, które przeznacza na działania integrujące środowisko senioralne. W 2023 roku prawie 50 seniorów pojechało na dwudniową wycieczkę do Torunia, a 100 osób wzięło udział w Balu Seniora, który zorganizowaliśmy we współpracy z praskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Fundacją PKO Banku Polskiego S.A. i Spółką PL.2012+.

Nie zabrakło cieszących się ogromnym zainteresowaniem potańcówek dla praskich seniorów, które organizował Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji.

tańczący seniorzy podczas balu seniora
 

Ważną działalnością w kontaktach z seniorami odznacza się Ośrodek Pomocy Społecznej. Zazwyczaj kojarzy się z pomocą w codziennym funkcjonowaniu i wspieraniu finansowym osób w gorszej sytuacji materialnej, jednak nie jest to jedyna działalność Ośrodka na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. OPS co roku organizuje piknik z muzyką na żywo i z drobnym poczęstunkiem na placu Hallera w ramach Warszawskich Dni Seniora. Prowadzi także Dom Dziennego Pobytu i Klub Złotego Wieku, które zapewniają warsztaty dla osób starszych: malowanie na szkle, robienie wianków, ozdób choinkowych, jak i zajęcia muzyczne czy sportowe. Klub Złotego Wieku organizuje także zajęcia szachowo-warcabowe czy brydżowe, które niezwykle rozwijają umysł. Nie można zapomnieć również o kolejnej edycji Praskich Dni Seniora, które w 2023 roku odbyły się w Galerii Wileńskiej i w Centrum Praskim Koneser przy współpracy z Fundacją ART i pod patronatem Burmistrza Dzielnicy. Potańcówka i liczne atrakcje, które zostały zorganizowane dla seniorów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Zajęcia rozwijające przeróżne umiejętności, ale także skłaniające do dyskusji w szerszym gronie zapewniane są w Miejscu Aktywności Lokalnej „Śliwka” przy ulicy Gersona. W minionym roku mieszkańcy w każdym wieku mogli skorzystać z zajęć ruchowych, haftu koralikowego, zajęć brydżowych czy klubu dyskusyjnego w każdą środę.