null

Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeszcze do 31 marca 2023 roku można ubiegać się o dotację na likwidację zbiorników
bezodpływowych (szamba) wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Dofinansowanie wynosi 6 000 zł.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Urzędu m.st. Warszawy.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać ze strony Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. obowiązkiem właściciela nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub – w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli jest ona wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.