null

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kierownik

Jarosław Kowal

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 11 74, 22 443 11 75, 22 443 11 72, 22 443 11 73

fax: (+48) 22 443 81 66

e-mail: pragapolnoc.bbizk@um.warszawa.pl

Zakres działań:
 1. w zakresie bezpieczeństwa publicznego:

  • analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  • realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,

  • przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,

  • gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 2. w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:

  • monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,

  • gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,

  • realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,

  • nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:

   • radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego,

   • urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,

  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,

  • uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,

  • uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,

  • pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic,

  • realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,

  • współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;

 3. w zakresie spraw obronnych:

  • aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,

  • uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic,

  • prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,

  • organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy” w dzielnicach,

  • opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,

  • opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,

  • przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,

  • wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych,

  • (uchylony)

  • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,

  • opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,

  • współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),

  • udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,

  • udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy”,

  • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.