null

Delegatura Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kierownik

Jarosław Kowal

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 11 74, 22 443 11 75, 22 443 11 72, 22 443 11 73

fax: (+48) 22 443 81 66

e-mail: pragapolnoc.CB@um.warszawa.pl

Do zakresu działania delegatur – zespołów należy w szczególności:

w zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 • analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,
 • przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,
 • gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;

w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:

 • monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
 • gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
 • nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:
  •  radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego,
  •  urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
 • uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
 • uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,
 • pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic,
 • realizowanie procedur pomocy doraźnej osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
 • współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;

w zakresie zadań obronnych:

 • aktualizowanie elektronicznych baz danych dotyczących zadań obronnych,
 • uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic,
 • prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
 • organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy” w dzielnicach,
 • opracowywanie i aktualizowanie planów organizowania doręczania kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w zakresie dotycząc dzielnicy,
 • opracowanie i aktualizowanie planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizowanie zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 • opracowywanie i aktualizowanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Przygotowań Obronnych,
 • współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
 • udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
 • udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu
 • dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy”,
 • prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem osób z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

w zakresie ochrony informacji niejawnych – prowadzenie punktów przechowywania dokumentów niejawnych, w tym:

 • nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w urzędzie dzielnicy, w tym ich rejestrowanie i przechowywanie,
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym,
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych,
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych w urzędzie dzielnicy,
 • udostępnianie zlokalizowanego w punkcie stanowiska komputerowego przystosowanego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” uprawnionym użytkownikom i nadzorowanie pracy na tym stanowisku.