null

Dodatek osłonowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Co to jest dodatek osłonowy i komu przysługuje?

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Gospodarstwo domowe w myśl zapisów ustawy tworzy:

 • osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Jaki dochód będzie brany pod uwagę przy wyliczaniu kryterium dochodowego?

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto o którym mowa powyżej ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r do dnia 31 lipca 2022 r.;
 • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r do dnia 31 października 2022 r.

Ustalenie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Gdzie, kiedy, w jakiej formie oraz jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r.:

 • w przypadku złożenia wniosku do 31.01.2022 r. wypłata dodatku zostanie w dwóch ratach – I do 31 marca 2022 r., II do 2 grudnia 2022 r.
 • w przypadku złożenia wniosku do 31.10.2022 r. wypłata dodatku zostanie w całości do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Północ lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Pracownicy rozpatrujący wnioski sami pozyskają informację o wysokości Twojego dochodu.

Pamiętaj, że do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku osłonowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik urzędu może wymagać takiego dokumentu.

 

Co w przypadku gdy złożysz niekompletny wniosek lub bez wymaganych dokumentów?

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, urząd wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o dodatek osłonowy przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

 

W jaki sposób otrzymasz informację o przyznaniu dodatku?

W przypadku zakończenia postępowania przyznaniem dodatku osłonowego, otrzymasz na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku informację o jego przyznaniu. Gdy we wniosku nie wskażesz adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku osłonowego możesz odebrać osobiście w Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy, który wydał informację. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku. W przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego zostanie wydana decyzja administracyjna.

 

W jakiej wysokości przysługuje dodatek?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą tego dodatku, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku gdy wysokość ustalonego dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Co w przypadku nienależnie pobranego świadczenia?

Osoba, która pobrała nienależnie dodatek osłonowy, jest obowiązana do jego zwrotu razem z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Nienależnie pobrany dodatek osłonowy podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za nienależnie pobrany dodatek osłonowy uważa się:

 • dodatek osłonowy wypłacony na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • dodatek osłonowy wypłacony mimo braku prawa do tego dodatku;
 • dodatek osłonowy wypłacony osobie innej niż osoba uprawniona do tego dodatku, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał dodatek osłonowy.

 

Więcej informacji w serwisie 19115.