null

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyrektor

Edyta Federowicz

ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa

tel.: (+48) 22 27 70 650

fax: (+48) 22 27 70 699

http://www.dbfopraga-pn.waw.pl/

Zadania:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m. st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy.

 • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,

 • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego,

 • obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów własnych,

 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

 • koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym dowodów księgowych.

Do zadań Biura należą ponadto:
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych,

 • prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,

 • prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań statutowych Biura,

 • prowadzenie kasy,

 • zapewnienie obsługi prawnej,

 • obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Biuro może prowadzić obsługę finansowo-księgową innych jednostek lub zakładów budżetowych m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy.