null

Gospodarka odpadami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Warszawie i zagospodarowania tych odpadów reguluje uchwała Nr LXV/2148/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

Obowiązujący system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmuje ich podział na następujące frakcje:

 • papier,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • bioodpady,
 • zmieszane,
 • zielone,
 • wielkogabarytowe.

Pozostałe odpady mieszkańcy powinni przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) lub innych punktów zbiórki.

Wymóg selektywnego zbierania odpadów jest spełniony, jeśli odpady są zbierane z podziałem na wskazane frakcje oraz:

 • papier zbierany jest w taki sposób, aby nie był zamoczony lub zanieczyszczony, w szczególności resztkami żywności, tłuszczami lub farbami malarskimi,
 • szkło, metale i tworzywa sztuczne powinny być w miarę możliwości opróżnione z ich zawartości, 
 • bioodpady umieszcza się w przeznaczonych na te odpady pojemnikach lub certyfikowanych workach kompostowalnych.

Nowe miejsca gromadzenia odpadów (w przypadku zamieszkania w nowym domu jednorodzinnym lub wielolokalowym, dla których składana jest pierwsza deklaracja) można zgłaszać:

 • za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115,
 • telefonicznie pod numerem 19115,
 • elektronicznie lub drogą tradycyjną.  

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami w Warszawie znajsują się w sewisie: Wszystko o odpadach