null

Inicjatywa lokalna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,

 • działalności charytatywnej,

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 • promocji i organizacji wolontariatu,

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 • turystyki i krajoznawstwa,

 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 • rewitalizacji.

 Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu.

 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

 • Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.

 • Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych.

 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej 

 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej moga złożyć 
 • mieszkańcy bezpośrednio (minimum dwie osoby) lub

 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych - zob. art 3a wspomnianej ustawy).

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Inicjatywa lokalna - Sąsiedzka

Koordynator inicjatywy lokalnej w Dzielnicy Praga-Północ:

Joanna Gilewska, tel. 22 44 37 913, e-mail: ppn.promocja@um.warszawa.pl