null

Mieszkańcy dobrze ocenili Pragę-Północ

Drukuj otwiera się w nowej karcie
niebieskie zdjęcie w biurze z dopiskiem badanie jakości życia w dzielnicy praga-północ

Na przełomie września i października zrealizowaliśmy badanie sondażowe wśród mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ, którzy odpowiadali na pytania z różnych dziedzin.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAPI, czyli wywiadu z użyciem tabletu na reprezentatywnej grupie 500 mieszkańców, którzy są związani z Prag-Północ od co najmniej 1 roku.

Większość badanych jest zadowolona z życia w Dzielnicy Praga-Północ. Wysoko został oceniony transport publiczny w Dzielnicy oraz utrzymanie zieleni i infrastruktura drogowa. Badani podkreślali też, że praskie placówki oświatowe dobrze funkcjonują, a dzieci czują się w nich bezpiecznie. Badania pokazały również, że zainteresowanie ofertą kulturalną i sportową spada wraz z pogorszeniem się warunków życia mieszkańców.

Transport publiczny i infrastruktura

Jak pokazują badania z transportu publicznego najczęściej korzystają kobiety i osoby w trudniejszej sytuacji materialnej. Większość respondentów przyznała także, że po Dzielnicy porusza się w dużej mierze pieszo, a poziom bezpieczeństwa oceniły wysoko. Tym samym zwracają uwagę na zagospodarowanie terenów zielonych na Pradze-Północ i to oceniają pozytywnie. Natomiast te osoby, które poruszają się po Pradze samochodem przyznały, że drogi są dobrze utrzymane i pozytywnie oceniły infrastrukturę drogową. Co to gospodarowania odpadami widać rozbieżności w zależności od wykształcenia respondentów oraz miejsca zamieszkania. Najlepiej system gospodarowania odpadami ocenili mieszkańcy Szmulowizny oraz te, które zadeklarowały wykształcenie zawodowe.

Oferta kulturalna i sportowa

Mieszkańcy zostali zapytani o znajomość Domu Kultury oraz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oceniali również ofertę kulturalną i sportową oferowaną mieszkańcom – tutaj jednak nie wskazywano które inicjatywy organizowane są przez jednostki, a które przez wydziały Urzędu Dzielnicy. Charakter tych wydarzeń często jest inny ze względu na specyfikę działalności. Różnią się również kwestią odpłatności. DOSiR i Dom Kultury mogą oferować mieszkańcom zajęcia czy wydarzenia zarówno darmowe, jak i płatne. Urząd Dzielnicy, w swoim założeniu, wychodzi z darmową inicjatywą do mieszkańców.

Reasumując odpowiedzi udzielone przez respondentów osoby zadowolone z oferty kulturalnej w Dzielnicy znajdziemy wśród osób w lepszej sytuacji materialnej. Natomiast osoby z trudnościami finansowymi częściej nie potrafiły ocenić tego aspektu oferty Dzielnicy. Może to wynikać z tego, że osoby w gorszej sytuacji materialnej kierują się priorytetami bytowymi i w mniejszym stopniu szukają dostępnej oferty kulturalnej i sportowej w swojej okolicy, a ta często jest darmowa.

Te osoby, które znają ofertę Domu Kultury i Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji oceniły tę ofertę dobrze. Lepszą znajomość oferty sportowej deklarują mężczyźni. Natomiast kobiety częściej interesują się ofertą Domu Kultury.

Oferta Biblioteki Publicznej również została oceniona pozytywnie. Najwyższe noty otrzymała od mieszkańców Starej Pragi i tych osób, które dłużej mieszkają na terenie Dzielnicy.

Organizacje pozarządowe i działania lokalne

Blisko 6 na 10 osób widzi potrzebę tworzenia przestrzeni do integracji, jaką jest miejsce aktywności lokalnej. To miejsca, które koordynowane są przez organizacje pozarządowe, jednostki kultury czy Urząd Dzielnicy i dają mieszkańcom możliwość integracji, spotkań sąsiedzkich. Oferują zazwyczaj bezpłatne zajęcia, warsztaty rozwijające umiejętności, koncerty.

1⁄4 badanych pozytywnie oceniła działalność praskich organizacji pozarządowych. Jednakże zanotowano duży odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć”, co może wskazywać na to, że spora część mieszkańców nie miała styczności z organizacjami pozarządowymi działającymi na Pradze.

Placówki oświatowe

Ocena przedszkoli i szkół łatwiej przychodziła osobom, które mają niepełnoletnie dzieci. Są na bieżąco z ofertą placówek oświatowych. Przedszkola i szkoły podstawowe zostały ocenione pozytywnie przez mieszkańców posiadających dzieci. Natomiast licea i technika w dużej mierze uzyskały neutralną ocenę. Może to wynikać z faktu, że rodzice dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych nie są w tak dużym stopniu zaangażowani w działalność szkoły, a dzieci są w większym stopniu samodzielne w dziedzinie edukacji. Co istotne badani ocenili wysoko poziom bezpieczeństwa w praskich szkołach. Niewątpliwie poziom poczucia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych wpływa na tempo zdobywania wiedzy i jakość jej przyswajania.

Usługi i dostępność alkoholu

Większość mieszkańców zadowolona jest z dostępnej oferty usługowej na terenie Dzielnicy. Badani wskazywali najczęściej, że najbardziej brakuje w Dzielnicy warzywniaków i punktów gastronomicznych.

Co do dostępności alkoholu w Dzielnicy to większości respondentów odpowiada aktualny poziom dostępności. Tylko co czwarty uważa, że alkohol jest zbyt łatwo dostępny, a co trzeci twierdzi, że zgodziłby się na zakaz sprzedaży napojów alkoholowych po godzinie 22.

Osoby powyżej 40. roku życia i kobiety częściej wskazują, że punktów sprzedaży alkoholu jest za dużo.

Działalność Dzielnicy

Pozytywną opinię o pracy Urzędu Dzielnicy miało 4 na 10 badanych. W przypadku Rady Dzielnicy opinie były raczej neutralne. Ocena działalności samego Urzędu łatwiej przychodziła osobom powyżej 65. roku życia.

Inwestycje w Dzielnicy

Prawie 2/3 mieszkańców Dzielnicy nie popiera pomysłu zamknięcia fragmentu ulicy Ząbkowskiej dla samochodów na odcinku od ul. Targowej do Brzeskiej. Najwyższy odsetek osób przeciwnych odnotowano wśród mieszkańców Szmulowizny i aktywnych kierowców. Osoby, które były bardziej przychylne „Otwartej Ząbkowskiej” rozumianej jako zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego to mieszkańcy Golędzinowa, czyli części Dzielnicy, która jest oddalona od Ząbkowskiej oraz osoby, które nie poruszają się po Dzielnicy samochodem.

W przypadku pomysłu rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania badani nie wyrazili jednoznacznej opinii – podobnej wielkości grupy uznały, że raczej zgodziłyby się na wprowadzenie zmiany i byłyby przeciwne. Istotnie wyższy odsetek osób nieprzychylnych znajdziemy wśród mieszkańców Szmulowizny.

Co do liczby ścieżek rowerowych to najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Starej Pragi, Golędzinowa i aktywni kierowcy. Mieszkańcy Szmulowizny natomiast uznali, że ścieżek rowerowych jest niewystarczająco na Pradze. 6 na 10 mieszkańców poparło natomiast pomysł budowy nowego domu kultury w Parku Praskim oraz pomnika Ofiar Rzezi Pragi.

Na koniec ankiety mieszkańcy wskazywali priorytety finansowania w Dzielnicy. Najwięcej osób wskazało obszar rewitalizacji, edukacji i budowy nowych domów komunalnych.

Załączniki: