null

Monitoring wizyjny w Urzędzie - klauzula

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych z monitoringu wizyjnego

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.

 2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać
  na adres: iod@um.warszawa.pl.

 

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

3. Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj.

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994, ze zm.);

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 poz. 995, ze zm.);

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.);

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: zapewnienia porządku publicznego, a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów i osób trzecich oraz ochrony mienia na terenie Urzędu m. st. Warszawy.

 2. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: główne wejście do budynku Urzędu Dzielnicy hol główny, sala obsługi mieszkańców, parking dla klientów od strony ul. Kłopotowskiego, brama wjazdowa na parking pracowników  oraz korytarze wewnątrz budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.  

 3. Administrator ograniczył do niezbędnego minimum nagrywanie przestrzeni publicznej.

 4. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

 

Jak długo będą przechowywane moje dane?

 1. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez 90 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej
  w ust. 9.

 

Kto może mieć dostęp do moich danych?

 1. Administrator każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych: na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich, na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.

 2. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:

 3. organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia,
  w szczególności policja, prokuratura, sądy, które działają na podstawie odrębnych przepisów;

 4. osobom fizycznym na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).

 5. Niezależnie od regulacji zawartej w ust. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawieranych przez Administratora z podmiotami świadczącymi koncesjonowane usługi ochrony osób i mienia.

 

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

•    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

•    nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

•    wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

•    Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

•    Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

•    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

•    dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.