null

Patronaty Burmistrza

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:
 1. Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy nie obejmuje honorowego patronatu nad wydarzeniami o charakterze komercyjnym.

 2. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, naukowym i lokalnym, na wysokim poziomie merytorycznym, mające bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez samorząd.

 3. Objęcie patronatem Burmistrza nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego i/lub osobistego udziału przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w wydarzeniu.

 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat należy wystąpić każdorazowo.

 5. W szczególnych przypadkach Burmistrz może odstąpić od wymogów, jeśli przedsięwzięcie gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny oraz jest istotne dla społeczności lokalnej.

 6. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy są proszone o złożenie lub przesłanie pisemnego wniosku zamieszczonego na stronie Urzędu na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-902 Warszawa lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: ppn.patronat@um.warszawa.pl – nie później niż 30 dni przed wydarzeniem. Procedura ta pozwala na wszechstronną analizę wniosku, w razie odmowy – daje wnioskodawcy możliwość zwrócenia się z prośbą o patronat do innych osób lub instytucji.

 7. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, podaje tę informację we wszystkich materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem.

 8. Projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych z zamieszczoną informacją o honorowym patronacie Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ należy przesłać do akceptacji na adres: ppn.promocja@um.warszawa.pl.

 9. Wnioski o Honorowy Patronat Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  są rozpatrywane przez Rzecznika Prasowego Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy – tel. 22 443 79 12, email: ppn.patronat@um.warszawa.pl.

Zasady dystrybucji materiałów promocyjnych Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 1. Materiałami promocyjnymi określa się gadżety promocyjne oraz wydawnictwa drukowane oznakowane znakiem identyfikującym Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 2. Materiały promocyjne wydawane są bezpłatnie na podstawie pisemnego wniosku zamieszczonego na stronie Urzędu. Zeskanowany i podpisany wniosek należy przesłać w formie elektronicznej na adres ppn.promocja@um.warszawa.pl.

 3. O wydawanie materiałów mogą ubiegać się organizatorzy, którzy spełniają następujące warunki:

  • projekt, którego dotyczy wniosek ma szczególne znaczenie dla reprezentacji i promocji Dzielnicy, jest niekomercyjny, bezpłatny oraz nie stanowi części kampanii promocyjnej,

  • projekt jest zgodny z przepisami prawa i dobrymi obyczajami,

  • przekazane materiały nie będą stanowiły nagród.

 4. Nie wydaje się materiałów promocyjnych osobom prywatnym na ich własne potrzeby.

 5. Wnioski należy składać najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem odbioru.

 6. Materiały promocyjne wydawane są po wcześniejszym umówieniu osobie wnioskującej lub wskazanej przez wnioskodawcę.

 7. Dysponentem materiałów promocyjnych jest Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15.

 8. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania wniosku bez podania przyczyny.

Załączniki: