null

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na 14 lipca 2022 r. (czwartek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie w trybie hybrydowym – stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ oraz zdalnie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Pana * dotyczącego odwołania od uchwały nr 6951/2022 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony,
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
    w Warszawie wniesionej przez Panią *,
  5. Zamknięcie posiedzenia.

* W projekcie porządku obrad wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób skarżących zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.