null

Prowadzenie działalności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obowiązek aktualizacji danych 

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek dokonać aktualizacji danych dotyczących jego działalności: danych osobowych i obywatelstwa, nazwy, danych kontaktowych (jeśli są ujawnione), daty rozpoczęcia działalności, adresów, przedmiotu działalności (kodów PKD), nazwy firmy - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. Taki obowiązek dotyczy też wspólników spółki cywilnej. Najważniejszą zmianą jest zmiana adresu (siedziby) firmy. Jeżeli nie zostanie to podane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, korespondencja będzie wysyłana na adres widoczny w rejestrze i będzie uznawana za skutecznie doręczoną pomimo jej nieodebrania.

Sprawdź, które zmiany, kiedy i gdzie należy zgłaszać.

Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG możesz złożyć papierowo w urzędzie lub elektronicznie. Możesz skorzystać z elektronicznego kreatora wniosku na stronie Biznes.gov.pl.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Jeśli chcesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, możesz to zrobić na okres nieokreślony lub określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej trzeba zgłosić do CEIDG. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, z datą wskazaną i trwa do dnia złożenia wniosku o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego we wniosku. Data wskazane we wniosku powinna być zgodna ze stanem faktycznym.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

 Jak zawiesić jednoosobową działalność zarejestrowaną w CEIDG    

Wznowienie działalności gospodarczej

Masz zawieszoną działalność gospodarczą i zamierzasz wznowić wykonywanie działalności? Powinieneś zgłosić to na wniosku CEIDG-1 lub podać datę wznowienia już przy składaniu wniosku o zawieszeniu. Data wznowienia podana we wniosku CEIDG-1 jest pierwszym dniem prowadzenia działalności gospodarczej. Taki wniosek możesz złożyć w każdej chwili.

Uwaga! Jeżeli złożysz wniosek o wznowienie działalności gospodarczej przed upływem 30 dni od dnia zawieszenia, zawieszenie to będzie nieskuteczne.

Jak wznowić w CEIDG zawieszoną działalność gospodarczą

Zakończenie działalności gospodarczej

Jeśli podjąłeś decyzję o likwidacji działalności gospodarczej, złóż wniosek CEIDG-1 o wykreślenie wpisu - w dowolnym terminie od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej zgodnym ze stanem faktycznym. Data likwidacji to ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i planujesz w niej zostać, zamiast wniosku o wykreślenie złóż wniosek o zmianę i zaznacz w formularzu CEIDG-1, że prowadzisz działalność tylko w formie spółki cywilnej. Jeśli kończysz działalność w spółce, ale chcesz kontynuować ją indywidualnie - złóż wniosek o zmianę i zaznacz w formularzu CEIDG-1, że chcesz wykreślić informację o spółce cywilnej z wpisu w CEIDG.

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Zobacz procedurę krok po kroku.

Rejestracja spółki cywilnej

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, musisz najpierw zarejestrować swoją osobistą działalność gospodarczą w CEDIG. Każdy wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis do CEIDG przed podjęciem działalności w ramach spółki. 

Następnym krokiem jest spisanie umowy spółki cywilnej na piśmie.

Po zawarciu umowy spółki, trzeba z tą umową odwiedzić Główny Urząd Statystyczny w celu uzyskania numeru Regon dla spółki (formularz RG-OP).

Konieczna jest również wizyta w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki, w celu uzyskania NIP (zgłoszenie na druku NIP-2), złożenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej (formularz PCC-3, PCC-3A) oraz rejestracji VAT (formularz VAT-R), gdzie podatnikiem VAT będzie spółka, a nie jej wspólnicy.

Po uzyskaniu NIP i Regon dla spółki cywilnej, każdy ze wspólników powinien uzupełnić swój wpis do CEIDG o numer Regon i NIP spółki.

Zmiany w spółce cywilnej

O zmianach nazwy firmy, jej siedziby, danych wspólników, albo zawieszeniu lub wznowieniu działalności spółki - -poinformuj Urząd Skarbowy oraz rejestr REGON. Dopiero po zgłoszeniu zmian w tych urzędach, złóż wniosek o zmianę w CEIDG w zakresie danych spółki cywilnej. Każdy ze wspólników uzupełnia swój wpis oddzielnie.

Likwidacja spółki cywilnej

Kiedy spółka cywilna kończy działalność, każdy z jej wspólników musi zdecydować,
czy chce samodzielnie kontynuować działalność, czy jednocześnie zakończyć także indywidualną działalność gospodarczą. Zobacz, jak wyrejestrować spółkę cywilną i jak wykreślić ją z rejestru REGON

Wspólnicy spółki cywilnej muszą pamiętać o likwidacji numerów identyfikacyjnych spółki w Urzędzie Skarbowym składają formularz NIP-2 oraz formularz RG-OP w GUS oraz wykreśleniu lub aktualizacji wpisu w CEIDG.

Zaświadczenia o działalności gospodarczej

Zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zaświadczenia z archiwalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej m.st. Warszawy