null

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM PORADY W PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU (+48) 22 741 38 10

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

ul. Jagiellońska 60 lok. 90
03-468 Warszawa
tel.: (+48) 22 741 38 10

Celem działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego jest:
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz z przemocą w rodzinie,

 • zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także innych uzależnień,

 • zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób współuzależnionych, będących mieszkańcami m.st. Warszawy.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:
 • będących w kryzysie,

 • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających a także członków ich rodzin,

 • doświadczających przemocy,

 • stosujących przemoc.

Potrzebujesz wsparcia w trudnej sytuacji życiowej? Masz problem z alkoholem, narkotykami, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby lub jesteś uwikłany w przemoc domową?

Korzystaj z nieodpłatnej pomocy psychospołecznej i prawnej, tel. 22 741 38 10

 Zakres porad                       

Poniedziałki       Wtorki             Środy                 Czwartki               Piątki                  

Koordynator

10.00 - 14.00 - - 10.00 - 14.00

pierwszy piątek miesiąca

16.00 - 20.00

Konsultacje psychologiczne

10.00 -14.00 16.30 - 20.00 16.00 - 20.00 10.00 -14.00

ostatni piątek miesiąca

16.00 - 20.00

Konsultacje prawne

- 16.00 - 20.00 16.00 - 20.00

-

16.00 - 20.00
Konsultacje w zakresie uzależnień i przemocy - - 16.00 - 20.00 - -

Konsultacje w zakresie przemocy w rodzinie

- 16.00 - 20.00 - - 16.00 - 20.00

 

W okresie wakacji PIK działa wg harmonogramu wakacyjnego.

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:
 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,

 • udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych i socjalnych,

 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,

 • inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,

 • prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących,

 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,

 • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,

 • udzielanie informacji telefonicznej,

 • prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,

 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii.