null

Świadczenie wychowawcze 500+

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 lutego można składać wnioski na kolejny okres świadczeniowy.

Od 1 lutego w danym roku możesz złożyć elektronicznie wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres: od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Otrzymasz je na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.

Składanie wniosków

Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie wnioski (SW-R, SW-O, SW-D) możesz złożyć przez Platformę

Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Będą one przechowywane w zakładce [Dokumenty i wiadomości] → [Dokumenty wysłane]. Wnioski SW-R i SW-O możesz też złożyć za pomocą aplikacji mobilnej mZUS .

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL, możesz złożyć wniosek SW-R także przez:

Jeśli składasz wniosek innym sposobem niż przez PUE ZUS, przeczytaj informacje, które zawarliśmy w podrozdziale „Kiedy sami założymy Ci profil na PUE ZUS” na s. 18 .

Jeśli występujesz o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką albo ojcem dzieci), składasz jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. występujesz o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jesteś rodzicem, oraz na dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, musisz złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, musisz dołączyć do składanego elektronicznie wniosku:

  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka;
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka;
  • dokument, potwierdzający legalność pobytu w Polsce cudzoziemca wraz z dostępem do rynku pracy, a więc dokument, na podstawie którego masz prawo do pobytu i wykonywania pracy w Polsce, np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, karta stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA);
  • zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy (z datą umieszczenia) – jeśli jesteś rodzicem zastępczym, osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej);
  • decyzję albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej (z datą umieszczenia) – jeśli jesteś dyrektorem domu pomocy społecznej;
  • upoważnienie do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w imieniu dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej – jeśli składasz wniosek w imieniu dyrektora;
  • orzeczenie sądu o opiece naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, np. pierwszy tydzień miesiąca opieka matki, a drugi tydzień miesiąca opieka ojca.

Kiedy dostaniesz świadczenie

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku, możesz złożyć od 1 lutego. Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia.

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

  • do 30 kwietnia – wypłacimy Ci należne świadczenie w czerwcu; ▪ od 1 do 31 maja – wypłacimy Ci należne świadczenie najpóźniej 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca;
  • od 1 do 30 czerwca – wypłacimy Ci należne świadczenie najpóźniej 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca;
  • od 1 do 31 lipca – wypłacimy Ci należne świadczenie najpóźniej 30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca; ▪ od 1 do 31 sierpnia – wypłacimy Ci należne świadczenie najpóźniej 31 października. Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej co miesiąc: na wskazany przez Ciebie we wniosku numer rachunku płatniczego w Polsce, na rachunek bankowy w państwie członkowskim UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii (dotyczy osób objętych Umową Wystąpienia), jeśli tam mieszkasz.
plakat informujący o możliwości składania wniosków o świadczenie 500+