null

Wybory samorządowe 2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 7.00-21.00.

Kto może głosować?

W wyborach do Rady m.st. Warszawy, Rad Dzielnic m.st. Warszawy, jak również w wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze tej gminy.

W wyborach do Sejmiku Województwa mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze tego województwa.

Ponadto w wyborach samorządowych mogą głosować wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie m.st. Warszawy.

Obywatele polscy mogą zostać ujęci w stałym obwodzie głosowania poprzez:

  • zameldowanie się na pobyt stały na terenie gminy, w której chcą głosować;
  • złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wniosek o ujęcie Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania należy złożyć:

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Warszawie, pod wskazanym we wniosku adresem, co przyspieszy zrealizowanie wniosku.

Na wydanie decyzji Urząd ma 5 dni. Więcej informacji można znaleźć na stronie warszawa19115.pl.

Obywatele z innych krajów

W przypadku obywateli pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej sam fakt zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie wystarczy. Aby zagłosować w wyborach muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie warszawa19115.pl.

Gdzie głosujemy?

Podczas wyborów samorządowych głosujemy w miejscu stałego zameldowania. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat, mogą:

  • udzielić innej osobie pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w terminie do 29 marca 2024 r. w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której jest się ujętym w stałym obwodzie głosowania.
  • głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 25 marca 2024 r. Komisarzowi Wyborczemu, który ma swoją siedzibę w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5 (wejście B).

Dojazd osób z niepełnosprawnością

Przyjmowanie zgłoszeń na przejazdy osób z niepełnosprawnościami poruszających się za pomocą wózków będzie od 25 marca do 4 kwietnia 2024 r.

Przewozy samochodami specjalistycznymi (dostosowanymi do przewozu osób na wózkach) będą realizowane tak jak poprzednio przez firmę Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Zapotrzebowanie na przejazdy jednorazowe pojazdami specjalistycznymi przyjmowane będą u przewoźnika od 8:00 do 16:00.
pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy: bus@specjaltrans.pl.

Wybory – bezpłatny transport dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych

Miasto organizuje bezpłatne przewozy na wybory dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i dla osób starszych. Podpowiadamy, jak zamówić taką usługę.

Zamówienie transportu dla osób z niepełnosprawnościami, które poruszają się na wózku:

  • telefonicznie: 22 298 59 00, 720 915 300 lub mailowo: bus@specjaltrans.pl,
  • najpóźniej do 4 kwietnia, telefony od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.

Przejazdy będą realizowane samochodami dostosowanymi do przewozu osób na wózkach. Kierowca poprosi o okazanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Zamówienie transportu dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, które poruszają się bez wózka:

  • telefonicznie 22 598 69 30,
  • wyłącznie w dniu wyborów, 7 kwietnia, w godz. 7:00 do 19:00.

Transport będzie realizowany nieoznakowanymi samochodami przez umundurowanych funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Sprawdź swoje dane

Jeśli chcesz sprawdzić jakie Twoje dane są gromadzone w CRW oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będziesz głosował, skorzystaj z usługi dostępnej na stronie www.gov.pl.

Praca w Obwodowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Praga-Północ

Osoby zainteresowane pracą w komisji wyborczej zapraszamy do wypełnienia formularza i dostarczenia ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa, w godzinach 8:00-16:00.

Zapraszamy wyborców zainteresowanych pełnieniem funkcji członka obwodowej komisji wyborczej do składania zgłoszeń w Wydziale Obsługi Rady, pok. 224 ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa, w godzinach 8:00-16:00, tel. do pracowników obsługujących zgłoszenia (22) 44 37 915 lub (22) 44 37 918.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca 2024 r. pod nadzorem Urzędnika Wyborczego w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, pani Marty Nowińskiej, tel. (22) 44 37 956.

Formularz zgłoszenia indywidualnego kandydatów (spośród wyborców) do komisji wyborczych

Uwaga! Indywidualna deklaracja zamiaru pracy, niezależnie od kolejności zgłoszeń, nie gwarantuje udziału w pracach komisji. W pierwszej kolejności rozpatrywane są zgłoszenia komitetów wyborczych.

Formularz dla pełnomocników komitetów wyborczych w celu zgłoszenia kandydatów 

Przewidywana wysokość diet za udział w pracach komisji: przewodniczący komisji - 900 zł, zastępca przewodniczącego komisji - 800 zł, członek komisji - 700 zł. Zasady i wysokości wypłat określa uchwała PKW w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych 

Ważne: 

Kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji, i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

 

Członkiem obwodowej komisji wyborczej nie może zostać osoba kandydująca w wyborach; pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; komisarz wyborczy; urzędnik wyborczy; mąż zaufania; obserwator społeczny;osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja; pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.