null

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Wydziału

Marek Wacławek

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 79 29

fax: (+48) 22 44 38 171

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Podstawowy zakres działania Wydziału:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustaw: z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.), dotyczących inwestycji stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej do 15000 m2, o wysokości do 30 m, z zakresu dróg gminnych, jednakże z wyłączeniem inwestycji przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, a także naczelnych i centralnych organów administracji oraz postępowań zastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;

 2. wydawanie decyzji, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
  o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm) w sprawie odstępstw od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 ww. ustawy oraz wykonywania robót ziemnych określonych na podstawie art. 54 tej ustawy;

 3. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, w części dotyczącej Dzielnicy;

 4. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;

 5. współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego w celu usprawnienia i zharmonizowania działań w m.st. Warszawa;

 6. udostępnianie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
  do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429);

 7. wydawanie opinii na wniosek innych jednostek, a w szczególności opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych, czasowych dzierżaw, terenów objętych roszczeniami o zwrot – na wniosek Biura Geodezji i Katastru, Biura Mienia Miasta
  i Skarbu Państwa oraz Biura Spraw Dekretowych.

Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa przyjmują interesantów w poniedziałki i czwartki w godzinach 8:00-16:00. 

Składanie wniosków i podań codziennie w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

W skład Wydziału wchodzą:
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Realizacji Urbanistycznej,

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej,

 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej.