null

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Główny Księgowy

Joanna Bywalska

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 81 01

fax: (+48) 22 44 38 172

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
 1. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy;

 2. naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych;

 3. naliczanie i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 4. prowadzenie wstępnej windykacji należności m.st. Warszawy;

 5. opracowywanie projektów załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej
  m.st. Warszawy;

 6. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;

 7. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy;

 8. udzielanie kontrasygnaty na podstawie upoważnień Skarbnika oraz oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

 9. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

 10. przygotowanie dokumentów w zakresie umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych
  na podstawie przepisów uchwały nr LXXXIX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz. 5645, z późn. zm.);

 11. udostępnianie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
  do informacji publicznej;

 12. obsługa Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych dzielnicy w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe, w szczególności zabezpieczenie płynności finansowej – wprowadzanie danych do aplikacji „Płynność finansowa”,
  tj. harmonogramu planowanych dochodów i wydatków oraz bieżąca aktualizacja zapotrzebowań na środki finansowe na realizację wydatków.

Kasy Urzędu Dzielnicy
W skład Wydziału wchodzą:
 • Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz,

 • Referat Finansowo-Księgowy,

 • Referat Księgowości Dochodów Niepodatkowych,

 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych,

 • Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi,

 • Jednoosobowe stanowisko Pracy ds. Księgowości Budżetowej,

 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej.