null

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Lidia Szymańska

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 79 41, (+48) 22 443 79 42 - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

tel.: (+48) 22 443 79 39, (+48) 22 443 79 40 - działalność gospodarcza

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:

  1. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;

  2. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

  3. wykonywanie czynności związanych z archiwizowaną z dniem 1 stycznia 2012 r. ewidencją działalności gospodarczej (EDG) prowadzoną dla Dzielnicy przez m.st. Warszawę, 

  4. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy, pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238), przygotowywanie oraz uaktualnianie w formie uchwał Zarządu Dzielnicy wykazów miejsc stałych i sezonowych, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego, wykonywanie tekstów ujednoliconych wykazów w postaci elektronicznej oraz przekazywanie pełnych danych do Prezydenta;

  5. przygotowywanie oraz uaktualnianie w formie uchwał Zarządu Dzielnicy wykazów wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej oraz wykonywanie tekstów ujednoliconych wykazów w postaci elektronicznej oraz przekazywanie pełnych danych do Prezydenta;

  6. przygotowywanie i dystrybucja etykiet lub identyfikatorów osobistych przypisanych indywidualnie do poszczególnych kupców prowadzących sprzedaż ze stoisk obwoźnych w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dzielnicy;

  7. bezpośrednia obsługa klientów w sprawach dotyczących ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych;

  8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r.
    o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.).