null

Wydział Infrastruktury i Remontów dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Agnieszka Zawistowska

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 80 06

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
  1. prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie inwestycji drogowych;

  2. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1085 r. o drogach publicznych;

  3. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

  4. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych,

  5.  uzgadnianie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego,

  6. prowadzenie spraw związanych z budową i przebudową na obszarze Dzielnicy parkingów, chodników i ścieżek rowerowych wraz z ich oznakowaniem, z wyłączeniem budowy i przebudowy ww. obiektów na terenie placów zabaw i parków;

  7. opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie dróg gminnych;

  8. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem rozwoju infrastruktury drogowej.