null

Wydział Kadr dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Sebastian Kozłowski

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 79 65

fax: (+48) 22 443 79 69

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy;

 2. prowadzenie spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych dzielnicy;

 3. realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy, w tym w zakresie rekrutacji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;

 4. gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie Dzielnicy;

 5. realizacja zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz pracowników Urzędu Dzielnicy i innych osób uprawnionych;

 6. planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Dzielnicy;

 7. organizowanie praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży dla bezrobotnych
  we współpracy z Urzędem Pracy;

 8. opracowywanie projektu planu wydatków uchwały budżetowej m.st. Warszawy dotyczącego wynagrodzeń, szkoleń i wydatków osobowych, nie zaliczanych
  do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy;

 9. współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy Urzędu w zakresie realizacji w Urzędzie Dzielnicy przepisów BHP;

 10. współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń, m.in. w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Urzędu Dzielnicy;

 11. prowadzenie spraw związanych z krajowymi podróżami służbowymi Członków Zarządu Dzielnicy i pracowników Urzędu Dzielnicy;

 12. organizowanie ślubowania dla pracowników Urzędu Dzielnicy;

 13. prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;

 14. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Dzielnicy oraz przeprowadzanie praktycznych warunków ewakuacji z budynków Urzędu Dzielnicy, we współpracy z biurem właściwym ds. bhp i ppoż.;

 15. współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie polityki przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Urzędzie;

 16. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniemi rejestracją oświadczeń,

 17. koordynowanie ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Dzielnicy.

W skład Wydziału wchodzą:
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr,

 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Koordynacji Ochrony Danych Osobowych.