null

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Włodzimierz Siess

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 79 76

fax: (+48) 22 44 38 182

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:

wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy, z wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i wyposażania ich w majątek, z wyłączeniem zadań należących do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga-Północ m.st. Warszawy, w tym:

  1. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół,

  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,

  3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem przedszkoli, szkół i placówek,

  4. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań o charakterze lokalnym, dotyczącym oświaty i wychowania,

  5. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w tym przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych,

  6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta m.st. Warszawy oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Prezydenta, nagrody kuratora oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek.

Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Praga-Północ m.st. Warszawy.

W skład Wydziału wchodzą:
  • Referat Organizacji Nauczania i Wychowania,

  • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Pomocy Materialnej dla Uczniów i Nauczycieli, Doskonalenia i Dokształcania Nauczycieli,

  • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Nadzoru nad Placówkami Niepublicznymi oraz Dowozem Dzieci Niepełnosprawnych, 

  • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej.