null

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Bożena Polak

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 80 25

fax: (+48) 22 443 81 85

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
  1. realizacja na terenie dzielnicy zadań, wynikających z Programu wspierania rodzin w m.st. Warszawie na lata 2022-2024, Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030, Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku oraz współpraca z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi dzielnicy w tym zakresie;
  2. prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze lokalnym, w tym Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek;
  3. współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia oraz z zakresu pomocy społecznej;
  4. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawa na lata 2021-2025, w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy w tym: obsługa administracyjno-techniczna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Praga Północ m.st. Warszawy, zapewnienie funkcjonowania, monitorowanie i kontrola prawidłowości pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego;
  5. współpraca z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga Północ oraz właściwą komisją Rady Dzielnicy oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych;
  6. podejmowanie działań mających na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
  7. prowadzenie postępowań w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w zakresie innych świadczeń wynikających z przepisów prawa.

Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W skład Wydziału wchodzą:
  • Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, 

  • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

  • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej.