null

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Bożena Polak

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 80 25

fax: (+48) 22 443 81 85

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
 1. współpraca z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi dzielnicy w zakresie realizacji: Programu Rodzina, Społecznej Strategii Warszawy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;

 2. realizacja zadań wobec osób niepełnosprawnych w Dzielnicy;

 3. prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze lokalnym, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek;

 4. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi
  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia oraz
  z zakresu pomocy społecznej;

 5. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób żyjących z HIV/AIDS, a także Programu przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;

 6. działania mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;

 7. prowadzenie postępowań w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W skład Wydziału wchodzą:
 • Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, 

 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej.