null

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik

Katarzyna Bełdowska

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel.: (+48) 22 443 80 47

fax: (+48) 22 44 38 186

e-mail: pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl

Zakres działań:
 1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowywaniem
  i przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz konkursów w Urzędzie Dzielnicy;

 2. nadzór nad zgodnością formalno-prawną czynności i dokumentów przygotowywanych w toku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz zarządzeniami Prezydenta;

 3. udział w pracach komisji przetargowych powołanych w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich obsługa organizacyjno-techniczna;

 4. obsługa organizacyjno-techniczna sądów konkursowych powołanych w celu przeprowadzenia konkursów;

 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy w sprawach zamówień publicznych;

 6. reprezentowanie Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach związanych
  z wnoszeniem środków ochrony prawnej w zakresie zamówień publicznych przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy;

 7. współpraca z Biurem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Zamówień Publicznych
  w związku z udzielanymi zamówieniami publicznymi w Urzędzie Dzielnicy;

 8. współpraca z jednostkami organizacyjnymi dzielnicy w zakresie udzielania zamówień publicznych;

 9. sporządzanie rocznych planów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro oraz rocznych planów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy;

 10. sporządzanie sprawozdań i raportów na temat konkursów i udzielonych zamówień publicznych;

 11. prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych o wartości powyżej 30 000 euro
  w Urzędzie Dzielnicy;

 12. prowadzenie Centralnego Rejestru zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Urzędzie Dzielnicy;

 13. udostępnianie informacji  publicznej w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i konkursów na wniosek;

 14. opiniowanie procedur udzielania zamówień publicznych, udzielanych na podstawie wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Dzielnicy;

 15. zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy ogłoszeń w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz konkursów, prowadzonych
  z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;

 16. nadzór nad procesem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy.