null

Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dyrektor

Maciej Wójtowicz

ul. Wenantego Burdzińskiego 7, Warszawa

tel.: (+48) 22 277 46 00

fax: (+48) 22 277 46 02

http://www.zptp.waw.pl/

Zadania:

Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy jest jednostką budżetową Urzędu m.st. Warszawy. Terenem działania ZPTP jest Dzielnica Praga-Północ.

ZPTP realizuje zadania Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w zakresie określonym w swoim statucie. Statut ZPTP został uchwalony Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XLIII/1349/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. Zgodnie z tym dokumentem przedmiotem działania Zarządu Praskich Terenów Publicznych jest w szczególności:

  • Utrzymanie porządku i czystości (zimowe i letnie utrzymywanie ulic gminnych, oczyszczanie terenów nie zagospodarowanych, opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych, likwidowanie dzikich wysypisk na terenach niezagospodarowanych),

  • Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych ulic gminnych,

  • Pielęgnacja zieleni parkowej na gminnym terenie zieleńców i skwerów,

  • Utrzymanie, konserwacja i remonty gminnych obiektów małej architektury (stacje uzdatniania wody, punkty poboru wody oligoceńskiej, place zabaw dla dzieci, fontanny, pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej),

  • Prowadzenie gminnych targowisk,

  • Prowadzenie gminnych parkingów

  • Realizowanie innych zadań zleconych przez Prezydenta m. st. Warszawy lub Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.