Komunikaty i ogłoszenia

 • LUT
  23

  Posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 27 lutego 2023 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dot. posadowienia ogrodzenia przy hali sportowej przy ul. Białostockiej, Przyjęcie stanowiska ws. remontu praskich kamienic (w tym kamienicy przy ul. Brzeskiej 5), Sprawy różne, Zamknięcie posiedzenia.

 • LUT
  21

  Forum Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

  Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Karol Szyszko oraz Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ Paweł Lisiecki zapraszają na spotkanie w ramach Forum Wspólnot i Spółłdzielni Mieszkaniowych poświęcone sposobom skutecznego zarządzania ciepłem w budynkach z udziałem przedstawicieli Ceoliii Energia Warszawa. Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2024 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. ks. Kłopotowskiego 15. Informacje o spotkaniu: ppn.wor@um.warszawa.pl.

 • LUT
  16

  Konsultacje publiczne w sprawie zasad prowadzenia polityki rozwoju

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących zaopiniowania projektu dokumentacji konkursowej związanej z wyborem Przedsięwzięć objętych bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowegp w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu jednostki samorządu terytorialnego, jak również organizacje pozarządowe. Przedmiotowa dokumentacja dotyczy naboru przedsięwzięć w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Konsultacje prowadzone w formie zgłaszania uwag, poprzez wskazanie treści zgłaszanej uwagi, propozycji zmian wraz z uzasadnieniem oraz treści proponowanego zapisu. Składanie uwag odbywać się będzie drogą mailową na adres: Karolina.Smolik@mrit.gov.pl w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 • LUT
  15

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 20 lutego 2024 r. (wtorek) na godz. 16.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za miesiąc grudzień 2023 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały XCII/3017/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy nr 11137/2024 z 31.01.2024 r.) Sprawy różne. Zamkniecie posiedzenia.

 • LUT
  13

  LXXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 20 lutego 2024 r. (wtorek) na godz. 17.00 zwołana została LXXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłoptoowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr LXXV z 01.02.2024 r. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały XCII/3017/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2024 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 502) Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat kontynuacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na Pradze-Północ po roku 2022. Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisja Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

 • LUT
  07

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 15 lutego 2024 r. (czwartek) na godz. 17.45 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 15.02.2024 r. godz. 17:45 Sala Konferencyjna Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja ZGN na temat postępów w instalacji zabezpieczeń przy ul. Ząbkowskiej 28, Informacja na temat braku bezpieczeństwa pieszych przy ul. Wrzesińskiej, Informacja w sprawie wybudowania bariery architektonicznej przy ul. Targowej 66, Sprawy różne, Zamknięcie posiedzenia. Ernest Kobyliński Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

 • LUT
  07

  Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 15 lutego 2024 r. (czwartek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Informacja nt. budynku ,,B” na terenie Szpitala Praskiego, funkcji i zagospodarowania na poszczególnych kondygnacjach budynku. Informacja o dalszym funkcjonowaniu, remoncie Domu Samotnej Matki przy ul. Szymanowskiego 4a, Planowane w 2024 r. działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025, Sprawy różne, Zamknięcie posiedzenia.

 • LUT
  02

  LXXVI Uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 10 lutego 2024 r. (sobota) na godz. 16.00 zwołana została LXXVI Uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się przy placu Hallera 6. W ramach obchodów Urodzin Pragi zapraszam na prelekcję Jarosława Kaczorowskiego o historii Pragi oraz recital zespołu Zima w Środku Lata. Wstęp wolny.

 • STY
  29

  Statystyczne badania ankietowe w 2024 r.

  Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe. Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna. Na obszarze województwa mazowieckiego realizowane są one przez ankieterów zatrudnionych w Urzędzie Statystycznym w Warszawie. Ankieterzy kontaktują się telefonicznie lub osobiście z tymi gospodarstwami domowymi/rolnymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym. Tożsamość ankietera można sprawdzić: - na stronie internetowej - dzwoniąc na Infolinię Statystyczną (22 279 99 99) - dzwoniąc pod numery telefonów podane na stronie Urzędu Lista badań, która będzie realizowana w 2024 roku znajduje się na grafice. Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i życzliwość wobec ankieterów kontaktujących się z Państwem. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Więcej informacji o statystycznych badaniach ankietowych można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

 • STY
  29

  Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 6 lutego 2024 r. (wtorek) na godz. 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.