Komunikaty i ogłoszenia

 • GRU
  01

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 7 grudnia 2022 r. (środa) na godz. 18.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za październik 2022 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 8585/2022 z dnia 16.11.2022 r.) Sprawy różne. Zamkniecie posiedzenia.

 • GRU
  01

  Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 7 grudnia 2022 r. (środa) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali nr 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie brakujących środków na podręczniki szkolne w 2022 roku. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie porozumienia z Portami Praskimi w ramach realizacji inwestycji oświatowych w procedurze tzw. Lex Deweloper. Przyjęcie uchwały w sprawie trybu obradowania Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Zamknięcie posiedzenia.

 • LIS
  30

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja w sprawie zakłócania tzw. ciszy nocnej oraz naruszeń porządku publicznego przez działalność klubów muzycznych mieszczących się przy ul 11 listopada 22. Informacja w sprawie skargi Pana * na Policję. Informacja w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Linneusza 1 na wprowadzenie SPPN. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia.

 • LIS
  30

  LVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 7 grudnia 2022 r. (środa) na godz. 18.30 zwołana została LVIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów: nr LIV z dnia 11.10.2022 r., nr LV z dnia 19.10.2022 r., nr LVI z dnia 26.10.2022 r., nr LV cz. 2 z dnia 09.11.2022 r., nr LVII z dnia 17.11.2022 r., nr LVII cz. 2 z dnia 22.11.2022 r. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat działań podjętych w związku z likwidacją Domu Samotnej Matki przy ul. Szymanowskiego 4A. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami (druk nr 352). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały LVIII/1830/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2022 rok z późniejszymi zmianami (druk nr 353). Projekt uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XXVI/657/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pelcowizny i Śliwic (druk nr 354). Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia SPPN na terenie Pragi II i III od stycznia 2023 roku i przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w tej sprawie. Informacje Zarządu Dzielnicy na temat realizacji ustawy „o ochronie praw lokatorów” w kontekście liczby najemców, którzy zawarli umowę po kwietniu 2019 roku i są zobowiązani do wypełnienia deklaracji na temat uzyskiwanych dochodów. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat brakujących podręczników w praskich placówkach oświatowych. Interpelacje i zapytania radnych Sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

 • LIS
  25

  Posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 1 grudnia 2022 r. (czwartek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr XXVI/657/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pelcowizny i Śliwic. Wyrażenie stanowiska odnośnie projektowanych zmian z zagospodarowaniu terenu pasa drogowego ul. Łomżyńskiej oraz ul. Jadowskiej. Sprawy różne, wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

 • LIS
  23

  I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Zakończyły się wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Uczniowie każdej z praskich szkół, którzy ukończyli 13 lat, mogli wybrać swojego przedstawiciela do Młodzieżowej Rady. Mieszkańcy Dzielnicy, którzy uczą się poza Pragą-Północ również mogli zgłosić swoją kandydaturę. I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ zwołana została na 1 grudnia 2022 r. (czwartek) na godz. 16.00. Sesja odbędzie się w sali nr 210 na II piętrze Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15.

 • LIS
  21

  Wznowienie obrad LVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  22 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 19.00 wznowione zostaną obrady LVII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Interpelacje i zapytania radnych Sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

 • LIS
  16

  LVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na wniosek radnych zwołana została LVII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Interpelacje i zapytania radnych Sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ".

 • LIS
  16

  Posiedzenie połączonych Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 zwołane zostało posiedzenie połączonych Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Dyskusja i przyjęcie stanowiska w sprawie konsultacji społecznych "Jakie strefy Tempo 30 w Warszawie?". Sprawy różne, wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

 • LIS
  15

  Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 17 listopada 2022 r. (czwartek) na godz. 15.30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie brakujących środków na podręczniki szkolne w 2022 roku. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisji proszone są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 16 listopada 2022 r. (środa) do godz. 16.00.