Komunikaty i ogłoszenia

 • GRU
  03

  Zachowaj ostrożność przy kontaktach z kotami wolno żyjącymi

  W województwie mazowieckim, również w Warszawie i jej okolicach, od początku roku 2021 stale przyrasta liczba stwierdzonych przypadków wścieklizny u zwierząt. Większość z nich dotyczy lisów, jednak chorobę potwierdzono m. in. również u kilku kotów oraz psów. W połowie listopada 2021 r. w m.st. Warszawie jako obszary zagrożone wskazano dzielnice Wawer, Wesoła (gdzie choroba występowała już wcześniej), a także Rembertów, część Targówka (ograniczoną od zachodu ul. Radzymińską) i Pragi-Południe (ograniczoną od południa linią kolejową przebiegającą wzdłuż ul. Makowej). Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie trafiają psy i koty z całego terenu m. st. Warszawy oraz z kilku okolicznych gmin. Wiąże się to z ryzykiem przywiezienia do Schroniska zwierzęcia o nieznanej historii z obszaru zagrożonego występowaniem wścieklizny. 30 listopada 2021 r. do Schroniska dotarła informacja o potwierdzeniu choroby u kota, który trafił do Schroniska 24 listopada z terenu dzielnicy Wawer po uprzednim pogryzieniu mieszkanki dzielnicy, i który zmarł nieco ponad dobę później. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie współpracuje w sprawie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Warszawie oraz Państwową Inspekcją Sanitarną (sanepidem). Przydatne linki: https://warszawa19115.pl/-/uwaga-wscieklizna- https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wscieklizna https://www.gov.pl/web/gis/wscieklizna https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kolejne-przypadki-wscieklizny-u-lisow-wolno-zyjacych-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego

 • GRU
  01

  XL Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na wniosek grupy radnych złożony w dniu 24.11.2021 r., Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Północ zwołałnbspXL Sesję Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na dzieńnbsp 1 grudnia 2021 r. nanbspgodz. 18.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Elżbiety Kowalskiej-Kobus. Interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski i sprawy różne. Zamknięcie Sesji. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dzielnicy Praga-Północ do oglądania transmisji na stronie internetowej Urzędu. Będzie ona dostępna w menu głównym w zakładce "Władze Dzielnicy" w pozycji "Transmisje Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ". Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ proszeni są o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 1 grudnia 2021 r. (środa) do godz. 14.00. nbsp

 • LIS
  26

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 9nbspgrudnia 2021 r. (czwartek) na godzinę 17.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu za wrzesień i październik 2021 r. Zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały XLII/1280/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok z późniejszymi zmianami. (uchwała Zarządu Dzielnicy 6189/2021 z dnia 08.11.2021 r.) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Sprawy różne. Zamkniecie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisjinbspproszonenbspsą o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 8nbspgrudnianbsp2021 r. (środa) do godz. 16.00.

 • LIS
  26

  Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 7 grudnia 2021 r. (wtorek) na godzinę 16.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicomnbspm.st. Warszawy do wykonywania zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Zaopiniowanie uchwały zawartej w pkt. 3 powyższego porządku obrad w zakresie związanymnbspz obszarem spraw społecznych. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisjinbspproszonenbspsą o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 6nbspgrudnianbsp2021 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.

 • LIS
  24

  Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 1 grudnia 2021 r. (środa) na godz. 16.00 zostało zwołane posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisjinbspproszonenbspsą o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 30nbsplistopada 2021 r. (wtorek) do godz. 16.00.

 • LIS
  19

  Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie - wskazówki dla mieszkańców

  Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów: Do zwalczania wścieklizny zostanie zrzucona z samolotu szczepionka, która po przyjęciu przez lisy spowoduje wytworzenie odporności immunologicznej. W środku przynęty umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Po przegryzieniu pojemnika przez lisa szczepionka poprzez kontakt z błoną śluzową jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie. Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa. Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt ze szczepionką. Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących. Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mysłem. W dalszym postepowaniu zgłosić się do lekarza medycyny. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy trzymać na uwięzi i prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Przynęty ze szczepionką przeznaczone są do szczepienia lisów. W wypadku kontaktów zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami mależy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Informacja dotycząca postepowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów: Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie wyłożona metodą zrzutów z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach. Skuteczność przeprowadzanej akcji osiągnięta zostanie na drodze kilkukrotnego rozrzucenia przynęt (wiosna-jesień). Przynęty mają kształt krążka koloru zielono-brązowego. W środku umieszczony jest plastikowy blister z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie. Po przegryzieniu listra przez lisa - szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie. Szczepionka jest przeznaczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie. Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa. Zagrożeniem dla zdrowia człowieka może być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny. Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają mozliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii. Przypadki te winny być protokolarnia opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze wzróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne.

 • LIS
  18

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 29nbsplistopada 2021 r. na godzinę 17.00 została zwołana KomisjanbspBezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Omówienie problemu zakłócania spokoju mieszkańcom ul Ząbkowskiej spowodowany działalnością Spółki Off Brzeska na terenie Bazaru Różyckiego. Omówienie problemu spożywania alkoholu oraz zakłócania ciszy na boisku Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi, tyłach Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga-Północ oraz skwerze pomiędzy ulicami Kępną i Marcinkowskiego. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisjinbspproszonenbspsą o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 26nbsplistopada 2021 r. (piątek) do godz. 16.00.

 • LIS
  17

  Wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024 - informacja

  Informacja w sprawie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich form własności nbsp Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) w lasach wszystkich form własności, na terenie całego kraju, rozpoczęto w bieżącym roku realizację w 5-letnim cyklu opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w każdym roku 5-letniego cyklu i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych. W związku z powyższym prosi się właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa wstępu na tereny leśne i wykonanie niezbędnych prac.

 • LIS
  10

  Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 18 listopada 2021 r. na godzinę 16.00 została zwołana Komisja Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o sytuacji epidemicznej w placówkach oświatowych na Pradze-Północ, ze szczególnym uwzględnieniem liczby nauczycieli i dzieci przebywających na kwarantannie oraz chorych na Covid – 19. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat wakatów w placówkach oświatowych, podlegających Zarządowi Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Sprawy różne. Zamknięcie posiedzenia. Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisjinbspproszonenbspsą o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 17 listopada 2021 r. (środa) do godz. 16.00.

 • LIS
  10

  Posiedzenie Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  Na 17nbsplistopadanbsp2021 r. (środa) na godzinę 16.30 zostało zwołane posiedzenie Komisji Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. Proponowany porzadek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie Alei Solidarności. Sprawy różne, wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.nbsp Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział oraz mieć możliwość zabrania głosu podczas Komisjinbspproszonenbspsą o przesłanie zgłoszenia pod adres ppn.wor@um.warszawa.pl do 16nbsplistopadanbsp2021 r. (wtorek) do godz. 16.00.