null

RODO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 23, 03-719 Warszawa (zwany dalej Administratorem).

Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą adresu e-mail sekretariat@zgn-praga-pn.pl lub telefonicznie pod numerem 22 205 41 00.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (dalej ZGN) za pomocą adresu e-mail iod@zgn-praga-pn.pl,  telefonicznie pod numerem 22 205 41 08, a także listownie pod adresem Administratora (z dopiskiem IOD).

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach:

 • Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Wykonanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
 • Wykonanie przez Administratora umowy/ umów, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO), w zakresie i celach określonych w treści zgody.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • Obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Gospodarce nieruchomościami, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 • Zawartej z Panią/Panem umowy lub na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
 • Wyrażanej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

 

 1. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do realizacji przez Administratora celów, o których mowa w pkt 3 klauzuli.

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez ZGN przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZGN.
 • Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do ZGN z żądaniem udostępnienia danych, zawierającym stosowną podstawę prawną.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

 1. Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

 1. Przysługujące Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • na podstawie art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku, gdy:
  • Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • został wniesiony przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim przesłanką przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora i nie występują prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora, które są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu,
  • Pani/Pana zgoda, stanowiąca podstawę przetwarzania danych, została przez Panią/Pana wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
  • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
  • Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • został wniesiony przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przesłanką przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Pani/Pana podstawy sprzeciwu;
 • na podstawie art. 20 RODO - prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
  • przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • na podstawie art. 21 RODO - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, a zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec podstawy sprzeciwu,
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym.

W stosunku do danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.