Deklaracja dostępności strony informacyjnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Zakładu Gospodarownia Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Barbara Domańska
 • E-mail: barbara.domanska@zgn-praga-pn.pl
 • Telefon: +48223498220

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)


Dostępność architektoniczna


Budynek siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa

Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Jagiellońska 23 niedaleko skrzyżowania ulic Targowej i Al. Solidarności.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl(link otwiera się w nowej karcie).

Pieszo:
Dojście piesze są od ulic Jagiellońskiej. Dojście odbywa się ulicą dojazdową o pełnym dostępie ruchu kołowego (ul. Jagiellońska) oraz chodnikiem. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody np. szlabany, bramy na linii dojścia do drzwi wejściowych. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Pociągiem:
Najbliższe stacje kolejowe, PKP Warszawa Wileńska znajduje się w odległości ok. 300 m i PKP Warszawa Stadion znajduje się w odległości ok. 1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów. Najbliższa stacja podziemnej kolei Metro Dworzec Wileński w odległości ok. 250 m. Dojście na perony jest przystosowane dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Autobusem:
Najbliższe przystanki autobusowe: Dworzec Wileński 03 (kierunek Most Śląsko-Dąbrowski: 160, 190), Dworzec Wileński 01 (kierunek Kijowska: 120, 135, 162, 166, 169, 170, 338, 412, 509, 512, N02, N03, N14, N16, N21, N64, N66, N71, T), znajdują się w odległości do 250 m.

Tramwajem:
Najbliższe przystanki tramwajowe: Dworzec Wileński 07 (kierunek Kijowska: 3,6,13,20,23,25,26,28), Dworzec Wileński 03 (kierunek Most Śląsko-Dąbrowski: 4,13,20,23,26,28,T), znajdują się w odległości do 250 m.

Samochodem:
Dojazd ulicą Jagiellońską od ulicy Al. Solidarności na parking wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, po stronie Jagiellońskiej 34 znajdują się dwa miejsca dla niepełnosprawnych.

Taksówką:
Postój taksówek znajduję się na ulicy Targowej

Wejście do budynku i obszar kontroli

Główne zadaszone wejście znajduje się w centralnej części budynku. Wejście jest wyposażone w drzwi manualnie otwierane i nie jest dostępne dla osób na wózku (schody). Dodatkowe wejście znajduje się z boku i tyłu budynku. Dojście piesze jest realizowane poprzez chodnik wzdłuż ul. Jagiellońskiej Na elewacji znajduje się tablica informacyjna ZGN . Hol wejściowy jest bez5 oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego.

Komunikacja wewnętrzna

Korytarze
Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż osi budynku od klatki schodowej do ostatniego pomieszczenia na kondygnacji. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń nie są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Schody
Klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest drogą ewakuacyjną z poszczególnych kondygnacji. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz. Z poziomu parteru istnieje drugie wyjście z budynku poprzez schody o konstrukcji stalowej

Windy
Budynek nie jest wyposażony w windy,

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak pętli indukcyjnych w budynku oraz urządzeń informujących o kolejce osób oczekujących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Nie ma dostępu do tłumacza PJM.

Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępne toalety znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku, nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi do toalet nie są wyposażone w samozamykacz. W toaletach brak jest przestrzeni manewrowej, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miski ustępowe umieszczone są na wprost wejść i nie są wyposażone w obustronne poręcze. Toalety wyposażone są w umywalki.

Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Budynek nie jest wyposażony w salę konferencyjną.

Ewakuacja z budynku

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez klatkę schodową (na ulicę)oraz przez drzwi plastikowe w poziomie parteru prowadzące na podwórze