Kontakt

Kontakty telefoniczne

Dyrektor
Bożena Salich
Telefon: 22 205 41 07
sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – parter – pokój nr 7

Dział Zatrudnienia realizuje zadania w zakresie obsługi:

 • kadrowej,
 • szkoleń,
 • socjalno-bytowej.

Realizacja zadań Działu Zatrudnienia odbywa się przy ścisłej współpracy z odpowiednimi pracownikami zatrudnionymi w poszczególnych Administracjach Obsługi Mieszkańców.

tel.: 22 205-41-30, 22 205-41-31, 22 205-41-32

e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – I piętro – pokój nr 104

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • Opracowywanie zarządzeń Dyrektora, regulaminów oraz instrukcji normujących organizację pracy, a także wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie działania Zakładu,
 • opracowywanie projektów nowych uregulowań organizacyjnych mających na celu poprawę pracy komórek organizacyjnych jednostki,
 • opracowywanie zakresów czynności i opisów stanowisk pracy dla kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
 • nadzór i kontrola nad terminową realizacją wpływających do jednostki skarg, wniosków oraz gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji w tym zakresie,
 • gromadzenie i przechowywanie niezbędnych przepisów i dokumentów organizacyjnych jednostki,
 • realizacja kontroli wewnętrznej, prowadzenie rejestru kontroli oraz wydanych poleceń i wniosków pokontrolnych,
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej oraz innymi organami w zakresie dotyczącym działalności Zakładu.

tel.: 22 205-41-05

e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – parter – pokój nr 2

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie materiałów przekazanych z komórek organizacyjnych Zakładu,
 • prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
 • przygotowanie materiałów z rozstrzygniętych procedur zamówień́ publicznych i przekazanie do komórek organizacyjnych celem zawarcia umowy,
 • prowadzenie ewidencji postępowań́ o udzielenie zamówienia publicznego.

tel.: 22 205 41 65, 22 205 41 66, 22 205 41 68

e-mail: zamow@zgn-praga-pn.pl

 

ul. Jagiellońska – parter – pokój nr 12

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • świadczenie pomocy prawnej oraz zastępowanie Zakładu w postepowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi,
 • opiniowanie pod względem prawnym, przygotowanych przez komórki organizacyjne projektów zakładowych aktów prawnych i normatywnych, w tym umów, ugód i porozumień zawieranych przez Zakład,
 • wydawanie stosownych opinii prawnych w sprawach wystąpień na posiedzenia Zarządu Dzielnicy itp.,
 • prowadzenie rejestru spraw będących przedmiotem postepowania sadowego i
 • egzekucyjnego oraz rejestru wyroków,
 • przygotowywanie wystąpień do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Dzielnicy o przydział lokali socjalnych i pomieszczeń́ tymczasowych w związku z realizacją prawomocnych wyroków sądowych oraz przedkładanie wniosków o przekwalifikowanie lokali mieszkalnych na lokale socjalne.

tel.: 22 205-41-60, 22 205-41-61, 22 205-41-62, 22 205-41-63, 22 205-41-84

e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

AOM nr 2 ul. A. Mackiewicza 11 – parter – pokój nr 05

Do właściwości stanowiska należy w szczególności:

 • zapewnienie pracownikom Zakładu zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków BHP;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach w zakresie BHP na terenie działania Zakładu i wydawanie zaleceń z tym związanych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie BHP,
 • prowadzenie rejestrów, sporządzanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i stwierdzonych chorób zawodowych,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących nowych rozwiązań oraz poprawy warunków BHP .

tel. 22 205 41 39
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

AOM nr 2 ul. A. Mackiewicza 11 – parter – pokój nr 07

Do właściwości stanowiska należy w szczególności:

 • zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej nieruchomości znajdujących się̨ na terenie działania Zakładu,
 • bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach w zakresie ochrony p.poż. i wydawanie zaleceń́ z tym związanych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony p.poż,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących nowych rozwiązań oraz poprawy ochrony p.poż.

tel.: 22 205 41 81
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – I piętro – pokój nr 105

Główny Księgowy w imieniu Dyrektora, nadzoruje działalność komórek organizacyjnych stosownie do:

 • udzielonych pełnomocnictw i zakresów czynności ustalonych przez Dyrektora,
 • schematu organizacyjnego Zakładu.

Główny Księgowy Zakładu podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Główny Księgowy Zakładu realizuje obowiązki i uprawnienia określone w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.

Do zadań Głównego Księgowego Zakładu należy zapewnienie prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:

 • współtworzenie, z Dyrektorem, polityki (zasad) rachunkowości,
 • prowadzenie rachunkowości zakładu,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu polegającej na dysponowaniu środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń oraz spłaty zobowiązań,
 • opracowywanie sprawozdań z realizacji planu finansowego zakładu oraz wykorzystania środków będących w dyspozycji Zakładu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi Zakładu, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

Komórki nadzorowane przez Głównego Księgowego:

 • Dział Finansowo-Księgowy i Płac,
 • Dział Rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych,
 • Zespół Planowania i Analiz

Główny Księgowy
Irena Godos
Telefon: 22 205 41 50
sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – I piętro – pokój nr 114

Podczas nieobecności Głównego Księgowego jego obowiązki pełni podległy mu Zastępca Głównego Księgowego (ZGK) upoważniony do kontrasygnowania oświadczeń woli powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

tel.: 22 205 41 17
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – piętro – pokoje nr  115, 116

parter pokój 8

ul. Burdzińskiego 7 parter pokój 18

Dział Finansowo-Księgowy i Płac realizuje zadania związane z obsługą finansowo- księgową Zakładu.

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Zakładu,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i bilansu,
 • prowadzenie rozliczeń́ z jednostkami administracji publicznej z tytułu:
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • składek na ubezpieczenia społeczne,
  • podatku od towarów i usług,
  • podatku od nieruchomości,
  • opłat PFRON,
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych pracowników do ZUS oraz prowadzenie rozliczeń należności dla ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczeniem należności wynikających ze stosunku pracy pracowników Zakładu oraz ich wypłatą, a także prowadzeniem wymaganej dokumentacji.

tel.: 22 205 41 1222 205 41 1322 205 41 1422 205 41 1522 205 41 1622 205 41 1922 205 41 2022 205 41 3322 205 41 34
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Wenantego Burdzińskiego 7 – parter – pokój nr 19

Dział Rozliczeń́ Wspólnot Mieszkaniowych realizuje zadania związane z rozliczaniem finansowym wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład, do czasu powzięcia odpowiednich decyzji przez wspólnotę mieszkaniową oraz nadzorem i kontrolą prawidłowości obciążeń Zakładu przez zarządy zewnętrzne w nieruchomościach wspólnych.

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo księgowej wspólnot mieszkaniowych będących w czasowym zarzadzaniu przez Zakład,
 • współpraca z zarządami i zarządcami zewnętrznymi świadczącymi usługi w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych,
 • rozliczanie wniesionych przez właścicieli lokali zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólna i świadczeń dostarczanych do nieruchomości, przygotowywanie rocznych sprawozdań́ w przedmiotowym zakresie oraz uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych z kontami syntetycznymi na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do nieruchomości będących w czasowym zarzadzaniu przez Zakład.
 • prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dla każdej nieruchomości wspólnej obsługiwanej przez ZGN Praga Północ. 

tel.:  22 205 41 0922 205 41 52
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – I piętro – pokój nr 118

Zespół Planowania i Analiz realizuje zadania w zakresie planowania rzeczowo- finansowego działalności Zakładu oraz nadzoru nad realizacją zatwierdzonego budżetu i prawidłowym kształtowaniem wyników ekonomicznych.
Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Zakładu (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) oraz projektów jego aktualizacji i bieżących korekt,
 • sporządzanie raportów o wynikach ekonomicznych Zakładu zgodnie z obowiązującym przepisami,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań opisowych z działalności Zakładu,
 • opracowywanie niezbędnych analiz i prognoz ekonomicznych oraz sygnalizowanie na bieżąco przełożonemu o występujących odchyleniach od planu finansowego,
 • przygotowywanie powiadomień́ dla Działu Finansowo-Księgowego i Płac w układzie miesięcznym, na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością̨ wspólną w oparciu o podjęte uchwały przez wspólnoty mieszkaniowe i przekazane z Administracji Obsługi Mieszkańców zestawienia dotyczące wielkości zasobu oraz ilości osób zamieszkujących w zasobie lokalowym m.st. Warszawy w nieruchomościach wspólnych.

tel. 22 205 41 04, 22 205 41 18
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Zastępca Dyrektora d.s. Eksploatacji
Cezary Szajewski
Telefon: 22 205 41 07
cezary.szajewski@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – parter – pokój nr 8 i 9

Do zadań Działu należy w szczególności:

 • rozpatrywanie i załatwianie wniosków pisemnych i ustnych od mieszkańców, w zakresie eksploatacji budynków i lokali mieszkalnych;
 • zarządzanie lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu m.st. Warszawy:
  • prowadzenie ewidencji zasobu,
  • prowadzenie ewidencji pustostanów,
  • przekazywanie i przejmowanie budynków lub lokali w zarządzanie;
 • przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia przetargów na usługi ochrony nieruchomości, sprzątania posesji, opróżnienia lokali oraz pomieszczeń strychów i piwnic z gabarytów;
 • zawieranie umów o dostawę mediów do zarządzanych nieruchomości;
 • wynajmowanie zarządzanego zasobu dla potrzeb instytucji kultury (min. producentów filmu)
 • nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością Administracji w zakresie:
  • sporządzania umów najmu lokali mieszkalnych,
  • utrzymania czystości i porządku na terenie administrowanego zasobu mieszkaniowego,
  • organizowania wszelkich akcji porządkowych,
  • rozwieszania flag na budynkach oraz rozmieszczania innych ogłoszeń i informacji dla mieszkańców,
  • ochrony nieruchomości, sprzątania posesji, opróżniania lokali oraz pomieszczeń strychów i piwnic z gabarytów,
  • sporządzania i realizacji umów spłaty zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego,
  • realizacji Programu „Poznaj swojego najemcę”;
 • rozpatrywanie wniosków o obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów przez najemców lokali mieszkalnych,
 • rozpatrywanie wniosków o umorzenie kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu lokalu lub rozkładanie jej na raty,
 • sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

tel.: 22 205 41 25, 22 205 41 26, 22 205 41 23, 22 123 47 93
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – parter – pokój nr 22 i 23

Dział Lokali Użytkowych, realizuje działania związane z gospodarką lokalami użytkowymi oraz powierzchniami i obiektami przeznaczonymi do najmu.
Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji zasobu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją zasobem lokali użytkowych Miasta,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji pustostanów lokali użytkowych,
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów najmu,
 • nadzór nad prawidłowością̨ sporządzanych umów najmu lokali użytkowych,
 • wynajem powierzchni reklamowych,
 • przygotowywanie materiałów do ogłoszeń́ o przetargach, konkursach ofert na najem lokali użytkowych,
 • ogłaszanie konkursów ofert i przetargów, oraz do wynajmu lokali z list poza konkursem i poza przetargiem,
 • udział w posiedzeniach Komisji ds. Lokali Użytkowych,
 • udział w posiedzeniach Komisji ds. wynajmu powierzchni reklamowych,
 • dokonywanie analizy wysokości stawek czynszowych.

tel.: 22 205 41 28, 22 205 41 29, 22 205 41 24, 22 205 41 88
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – parter – pokój nr 14

Zespół Windykacji realizuje zadania związane z dochodzeniem roszczeń́ z tytułu zaległości za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem wierzytelności z tytułu zaległości czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z innych należności,
 • analiza miesięcznych zestawień́ zadłużeń z tytułu opłat wynikających z zajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością miasta, przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
 • nadzór nad terminowością i kompletnością przekazywanych dokumentów przez komórki organizacyjne do Zespołu Prawego w celu skierowania pozwów do sądu, wspólnie z specjalistami i Kierownikami poszczególnych AOM-ów,
 • prowadzenie ewidencji zadłużonych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wysokości ich zadłużeń,
 • kierowanie do Komorników Sądowych kompletnych wniosków o egzekucję świadczeń pieniężnych bądź o eksmisję z zajmowanych lokali, nadzór nad ich realizacją oraz bieżąca współpraca z Zespołem Prawnym i Komornikiem Sadowym.

tel.: 22 205 41 22, 22 205 41 27, 22 205 41 36
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – parter – pokój nr 15

Zespół Nadzoru Właścicielskiego realizuje zadania związane z obsługą wspólnot mieszkaniowych.

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • Nadzór nad obsługą wspólnot mieszkaniowych na terenie działania Zakładu będących w jego czasowym zarządzaniu w tym:
  • sporządzanie niezbędnych dokumentów związanych z przeprowadzaniem zebrań wspólnot mieszkaniowych,
  • nadzór nad realizacją planów rzeczowo-finansowych nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzaniu Zakładu,
 • Prowadzenie ewidencji i rejestrów:
  • wielkości udziałów lokali niewyodrębnionych w :
   • nieruchomości wspólnych przekazanych w zarząd i zarządzanie osób fizycznych,
   • nieruchomości wspólnych pozostających w zarządzie i zarządzaniu Zakładu,
  • składu osobowego zarządów w nieruchomościach wspólnych,
  • zarządców wykonujących czynności zarządzania tymi nieruchomościami,
  • wysokości uchwalonych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na wyodrębniony fundusz remontowy i zaliczek na pokrycie świadczeń dostarczanych do lokali niewyodrębnionych w nieruchomościach wspólnych,
 • Przygotowywanie wniosków na posiedzenie Zarządu Dzielnicy,
 • Przygotowywanie dokumentów przekazujących nieruchomości wspólne w zarząd i zarządzanie,
 • Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych w oparciu o udzielone pełnomocnictwa,
 • Przygotowywanie dokumentów dla Pełnomocników biorących udział w zebraniach
 • Dokonywanie analizy kosztów w zakresie zarządzania nieruchomościami na terenie działania Zakładu oraz składanie do Dyrekcji Zakładu wniosków dotyczących potrzeby zmian w tym zakresie,
 • Sprawowanie nadzoru właścicielskiego w nieruchomościach przekazanych w zarząd i zarządzanie osób fizycznych.

tel.: 22 205 41 35, 22 205 41 38
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Zastępca Dyrektora d.s. Technicznych
Jarosław Gałkowski
Telefon: 22 205 41 07
jaroslaw.galkowski@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – parter – pokoje nr 17, 18, 19, 22

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • zbieranie i systematyzowanie danych w zakresie stanu technicznego powierzonego zasobu,
 • opracowywanie we współpracy z AOM potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami,
 • przygotowywanie materiałów dla opracowania planu rzeczowo-finansowego Zakładu w zakresie działalności remontowej,
 • organizowanie remontów i modernizacji nieruchomości wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem niezbędnych w tym zakresie pozwoleń,
 • nadzór nad przeprowadzaniem przez AOM-y okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości oraz prowadzeniem książek obiektów budowlanych a także bieżącym utrzymaniem zarządzanych nieruchomości w sprawności technicznej,
 • przygotowanie do podpisu umów z wykonawcami po dokonanych rozstrzygnięciach przetargowych w zakresie realizowanych zadań,
 • koordynacja realizacji robót wynikających z zatwierdzonych rocznych planów remontów,
 • udział w komisjach technicznych dotyczących zarządzanych nieruchomości,
 • nadzór inwestorski i rozliczanie wykonywanych usług i robót budowlanych, remontowych oraz projektowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 • egzekwowanie od wykonawców umownie zapewnionego okresu gwarancji i rękojmi na usługi i roboty budowlane,
 • współpraca z zarządami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzonej działalności remontowej.

tel.: 22 205 41 40, e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Inspektorzy Nadzoru Robót Budowlanych

tel.: 22 205 41 43, 22 205 41 44, e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Sprawy dotyczące stanu technicznego wszystkich nieruchomości zarządzanych przez ZGN i lokali komunalnych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych.

tel.: 22 205 41 48, 22 205 41 49, e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Sprawy dotyczące stanu technicznego instalacji sanitarnych we wszystkich nieruchomości zarządzanych przez ZGN i lokalach komunalnych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych

tel.: 22 205 41 42, e-mail: sekratariat@zgn-praga-pn.pl

Sprawy dotyczące stanu technicznego instalacji elektrycznych we wszystkich nieruchomości zarządzanych przez ZGN i lokalach komunalnych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych.

tel.: 22 205 41 41, e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Sprawy dotyczące stanu technicznego instalacji elektrycznych we wszystkich nieruchomości zarządzanych przez ZGN i lokalach komunalnych w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych.

tel.: 22 205 41 41, e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Sprawy dotyczące przygotowania umów z wykonawcami – pracownik Działu Technicznego

tel.: 22 205 41 45, 22 205 41 47, e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Zgłoszenie awarii

Budynki komunalne

W godzinach pracy ZGN Praga Północ, tj. : poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30 zgłoszenia o awariach przyjmowane są w Działach Technicznych Administracji Obsługi Mieszkańców :

 • Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 2, ul. A. Mackiewicza 11, tel. 22 205 40 72
 • Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Tarchomińska 14, tel. 22 205 41 74
 • Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Bródnowska 24, tel. 22 205 40 90
 • Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 5, ul. W. Burdzińskiego 7, tel.22 205 41 53

W święta i wszystkie dni wolne od pracy (całą dobę) oraz we wszystkie dni robocze poza w/w godzinami pracy, zgłoszenia należy kierować do właściwego branżowo pogotowia technicznego:

o awariach instalacji wewnętrznych :

o awariach instalacji zewnętrznych :

 • wod-kan – MPWIK tel. 994,
 • gazowe – tel. 992,
 • elektryczne – tel. 991

Budynki wspólnot reklamowych

W godzinach pracy ZGN Praga Północ, tj.: poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30 zgłoszenia o awariach przyjmowane są w Działach Technicznych Administracji Obsługi Mieszkańców:

 • Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 2, ul. A. Mackiewicza 11, tel. 22 205 40 72
 • Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Tarchomińska 14, tel. 22 205 41 74
 • Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Bródnowska 24, tel. 22 205 40 90
 • Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 5, ul. W. Burdzińskiego 7, tel. 22 205 41 53

W święta i wszystkie dni wolne od pracy (całą dobę) oraz we wszystkie dni robocze poza ww godzinami pracy, zgłoszenia należy kierować do właściwego branżowo pogotowia technicznego:

o awariach instalacji wewnętrznych :

o awariach instalacji zewnętrznych :

 • wod-kan – MPWIK tel. 994,
 • gazowe – tel. 992,
 • elektryczne – tel. 991

ul. Jagiellońska 23 Parter – pokój nr 26 przeszklone okienko – obsługa interesanta piętro I – pokój nr 107 – Sekretariat

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 1. prowadzenie sekretariatu Zakładu;
 2. obsługa Kancelaryjna i wstępna obsługa interesantów;
 3. obsługa posiedzeń́;
 4. utrzymanie pomieszczeń́ biurowych siedzib Zakładu, zapewnienie urządzeń́ i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura;
 5. sporządzanie rocznych planów zakupów w oparciu o zapotrzebowania z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz analiz wydatków;
 6. prenumerowanie wydawnictw i prasy;
 7. gromadzenie ofert dotyczących zapotrzebowania z zakresu spraw gospodarczych,
 8. prowadzenie archiwum zakładowego i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie archiwizacji dokumentów.

tel.: 22 205 41 64, 22 205 41 0622 205 41 06, 22 205 41 00, 22 205 41 68
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – parter – pokój nr 25

Zespół Informatyzacji realizuje zadania w zakresie administrowania systemami informatycznymi, zakupu i obsługi sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • administrowanie oraz zapewnienie sprawnej pracy sieci komputerowej w Zakładzie oraz w administracjach,
 • wykonywanie zabezpieczeń́ danych w Zakładzie,
 • wdrażanie systemów komputerowych i oprogramowania,
 • szkolenie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie obsługi systemów informatycznych,
 • nadzór i kontrola podmiotów wykonujących konserwację sprzętu oraz aktualizację oprogramowania,
 • analiza potrzeb użytkowników i sporządzanie planów rzeczowych dotyczących zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • analiza rynku oraz przedstawianie ofert producentów oprogramowania i sprzętu.

tel.: 22 205 41 10, 22 205 41 11, 22 205 41 79
e-mail: it@zgn-praga-pn.pl

tel.: 22 205 41 08

ul. Mackiewicza 11, 03-732 Warszawa
tel.: 22 205 40 70 fax: 22 205 41 92
aom2s@zgn-praga-pn.pl

ul. Tarchomińska 14
03-746 Warszawa
tel.: 22 205 40 60 fax: 22 205 41 93
aom3s@zgn-praga-pn.pl

ul. Bródnowska 24
03-439 Warszawa
tel.: 22 205 40 80 fax: 22 205 41 94
aom4s@zgn-praga-pn.pl

ul. W. Burdzińskiego 7
03-480 Warszawa
tel.: 22 205 40 50 fax: 22 205 41 95
aom5s@zgn-praga-pn.pl

   

Sprawdź lokalizację na mapie