Kontakt

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Centrala:

22 205 41 0022 818 01 9922 619 59 7922 619 43 57

fax: 22 205 41 90
sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Korespondencję należy składać w Biurze podawczym  Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ  m.st. Warszawy lub w Administracji Obsługi Mieszkańców od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Korespondencję można wysłać także za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adresy Zakładu wskazane powyżej.

Kierownicy Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2 do 5 Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy  Praga-Północ m.st. Warszawy przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 do 15.00 

 1. W sprawach skarg i wniosków, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 22 205 41 07,  przyjmują:

  1. Dyrektor w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 15:00

  2. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 12:00 do 15:00

  3. Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 12:00 do 15:00

Informacja dla osób niesłyszących:

Usługa online tłumacza PJM jest bezpłatna i dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.

 
Ikona. Osoba znająca język migowy do dyspozycji
 

Połączenie z tłumaczem języka migowego

Kontakty telefoniczne

 1. Dyrektor działa na podstawie i w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację statutowych zadań Zakładu, przestrzegania przepisów prawa w Zakładzie oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość pracy Zakładu, właściwe warunki jego działania oraz organizację pracy, a w szczególności:
 • prowadzi gospodarkę finansową Zakładu oraz pełni funkcję dysponenta środków budżetowych w ramach przyznanych uprawnień,
 • zapewnia opracowywanie i przekazanie projektu planu finansowego Zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz odpowiada za jego wykonanie,
 • składa w imieniu Miasta oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym Zakładu,
 • współpracuje z Zarządem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy we wszystkich sprawach objętych zakresem działania Zakładu,
 • sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy Zakładu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań,
 • sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Zakładzie oraz zapewnia ich efektywne i skuteczne funkcjonowanie,
 • wydaje wewnętrzne akty normatywne istotne dla sprawnego funkcjonowania Zakładu,
 • zarządza mieniem będącym w posiadaniu Zakładu,
 • reprezentuje Miasto w odniesieniu do powierzonego mienia w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 • sprawuje nadzór nad procedurą przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Zakładzie,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., oraz ochrony danych osobowych,
 • realizuje inne zadania z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy oraz powierzone przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
 1. Dyrektor prowadzi politykę personalną i realizuje zadania z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Zakładzie, a w szczególności:
 • dokonuje czynności wynikających ze stosunku pracy,
 • sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością pracowników Zakładu oraz przestrzeganiem przez nich przepisów prawa i dyscypliny pracy, dokonuje okresowych ocen ich działalności oraz rozpatruje skargi na działalność pracowników Zakładu,
 • udziela pełnomocnictw szczególnych do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.

 1. Celem realizacji określonych statutowych zadań Dyrektor Zakładu:
 • udziela dalszych pełnomocnictw i wydaje upoważnienia do określonych czynności,
 • tworzy nadzorcze struktury organizacyjne, niezbędne do sprawnego kierowania Zakłademi zapewnienia realizacji wewnętrznej spójności i sprawności: Dział Organizacji (DNOR) oraz Zespół Kontroli Wewnętrznej i Skarg (DNK), jako jednostki kontroli instytucjonalnej, podległe bezpośrednio Dyrektorowi.
 • powołuje zespoły robocze oraz zespoły doraźne, określając ich skład oraz zakres i termin działania w zależności od potrzeb,
 • przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach z zakresu działalności Zakładu, w szczególności skarg i wniosków,
 • W czasie nieobecności Dyrektora za realizację zadań Zakładu odpowiada upoważniony przez niego Zastępca Dyrektora.
 • Dyrektor jest administratorem danych osobowych, ustawowe zadania realizuje za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych (IOD), w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dyrektor
Bożena Salich
Telefon: 22 205 41 07
sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – parter – pokój nr 7

Dział Zatrudnienia realizuje zadania w zakresie obsługi:

 • prowadzenie spraw pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy,
  w tym pracowniczych akt osobowych, planów urlopowych i nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, pomocnicze
  i obsługi w Zakładzie oraz organizacja ślubowań urzędniczych,
 • analiza zatrudnienia i prowadzenie działań w zakresie równowagi kadrowej,
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników do ZUS, prowadzenie spraw związanych z wnioskami o przyznanie emerytur i rent,
 • dokonywanie kontroli z zakresu dyscypliny pracy,
 • prowadzenie spraw wynikających z Regulaminu Gospodarowania Środkami
  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przeprowadzanie komisji oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do wypłaty świadczeń,
 • realizowanie zgłoszonych potrzeb szkoleniowych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • prowadzenie spraw w zakresie działalności socjalnej,
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystywaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • inicjowanie i opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

tel.: 22 205-41-30, 22 205-41-31, 22 205-41-32

e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • nadzór nad prawidłowością realizacji procedur organizacyjnych Zakładu,
 • wydawanie zaleceń realizacji i interpretacji procedur, stosowania Regulaminu Organizacyjnego oraz wewnętrznych aktów prawa,
 • rozstrzyganie poziomych sporów kompetencyjnych, związanych z organizacją pracy Zakładu oraz przedstawianie Dyrektorowi raportów i informacji o realizacji organizacji pracy w Zakładzie, przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy,
 • nadzór i przygotowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych przedkładanych do podpisu Dyrektora, i prowadzenie ich rejestrów
 • inicjowanie opracowywania projektów nowych uregulowań organizacyjnych mających na celu poprawę pracy Zakładu,
 • prowadzenie spraw związanych z upoważnieniami i pełnomocnictwami Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i Zastępcy Głównego Księgowego udzielanymi przez uprawnione osoby z jednostek nadrzędnych, bieżące monitorowanie treści dokumentów oraz ich aktualizacji,
 • prowadzenie w systemie informatycznym bazy i rejestrów wewnętrznych aktów normatywnych oraz wskazanych przez Dyrektora innych przepisów prawnych,
 • monitorowanie i informowanie Dyrektora o wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy zarządzeniach i uchwałach Rady m. st. Warszawy, Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi przy pomocy Działu Prawnego w zakresie przygotowywania zawiadomień do organów ścigania o wszczęcie postępowania karnego
  w razie ujawnienia faktów noszących znamiona czynów przestępczych w zakresie działalności Zakładu,
 •  przegląd informacji prasowych, medialnych dot. istotnych spraw w zakresie działalności Zakładu i informowanie o tym Dyrektora,
 •  nadzór nad promocją Zakładu w społeczności lokalnej, przekaz informacji dla mieszkańców, przygotowywanie prezentacji,        
 • nadzór nad informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Zakładu,
 • nadzór nad realizacją sprawozdawczości, w tym koordynacja opracowywania projektu rocznego sprawozdania z działalności Zakładu według określonego wzoru, we współpracy
  z Zastępcami Dyrektora i Głównym Księgowym, na podstawie informacji przekazanej przez Kierowników/Koordynatorów komórek organizacyjnych,
 •  przygotowywanie oraz prowadzenie centralnego rejestru pełnomocnictw upoważnień wydawanych przez Dyrektora, a także innych upoważnień i pełnomocnictw, obowiązujących w Zakładzie,
 • przygotowanie odpowiedzi na interpelacje i Informacje publiczne, na podstawie informacji sporządzonych przez komórki organizacyjne, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie zasad i trybu postępowania z interpelacjami, zapytaniami radnych Miasta i radnych Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy oraz wnioskami senatorów i posłów, w Zakładzie.

ul. Jagiellońska 23 – I piętro – pokój nr 104

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • realizacja kontroli wewnętrznych dotyczących działalności komórek organizacyjnych
  i samodzielnych stanowisk pracy,     
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych bezpośrednich oraz przygotowywanie projektów poleceń pokontrolnych wymagających akceptacji Dyrektora,
 • sporządzanie projektów rocznych planów kontroli, protokołów z kontroli bieżących, w tym opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z monitorowaniem terminowości ich realizacji przez merytoryczne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy,
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na skargi i wnioski, zgłaszanych pisemnie, ustnie lub telefonicznie, kontrolowanie terminowości ich rozpatrywania przez merytoryczne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy,
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej oraz audytu w zakresie określonym przez Dyrektora,
 • realizacja zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Zakładzie oraz monitorowanie
  i opracowywanie raportów w tym zakresie,
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z systemu zarządzania ryzykiem w Zakładzie oraz monitorowanie i opracowywanie raportów, w tym zgłaszanie incydentów, które w sposób znaczący wpływają na realizację celów w Zakładzie, kontrolowanie sposobu
  i terminowości rozpatrywania przez merytoryczne komórki organizacyjne odpowiedzi na wpływające do Zakładu wnioski o udzielenie informacji publicznej,
 • koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych organów kontroli.

 

tel.: 22 205-41-05

e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – parter – pokój nr 2

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • nadzór nad prawidłowością i przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie materiałów przekazanych z komórek organizacyjnych Zakładu,
 • prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
 • przygotowanie dokumentacji z rozstrzygniętych procedur zamówień publicznych
  i przekazanie do komórek organizacyjnych celem zawarcia umowy,
 • wypełnianie innych obowiązków i procedur, wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych,
 • inicjowanie zmian uregulowań wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych,
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz wymogów sprawozdawczości, sporządzane w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

 

tel.: 22 205 41 65, 22 205 41 66, 22 205 41 68

e-mail: zamow@zgn-praga-pn.pl

 

ul. Jagiellońska – parter – pokój nr 12

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • świadczenie wobec Dyrektora pomocy prawnej, w tym wydawanie opinii prawnych oraz reprezentowanie Zakładu w postępowaniu przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi,
 • opiniowanie pod względem prawnym, przygotowanych przez komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy projektów wewnętrznych aktów normatywnych, umów, ugód
  i porozumień zawieranych przez
  Zakład,
 • świadczenie obsługi prawnej w zakresie działalności Zakładu,
 • przygotowywanie informacji o zmianach przepisów prawnych wraz z ich interpretacją prawną, oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego, dotyczących funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawnych i informowanie Dyrektora za pośrednictwem Działu Organizacji (DNOR),
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje, Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

 

tel.: 22 205-41-60, 22 205-41-61, 22 205-41-62, 22 205-41-63, 22 205-41-84

e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – I piętro – pokój nr 103a

Do właściwości stanowiska należy w szczególności:

 • zapewnienie pracownikom Zakładu, zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków BHP,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzór nad sprawami związanymi z wypadkami przy pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach w zakresie BHP na terenie działania Zakładu i wydawanie zaleceń z tym związanych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie BHP, prowadzenie rejestrów szkoleń i przestrzeganie terminów.
 • sporządzanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z przepisami BHP,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących nowych rozwiązań oraz poprawy warunków BHP,
 • nadzór nad realizacją procedury oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  w Zakładzie,
   
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości.

 

tel. 22 205 41 39
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – I piętro – pokój nr 103a

Do właściwości stanowiska należy w szczególności:

 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie przeciwpożarowym
  w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Zakładu,
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowanie i aktualizacja planów ochrony i sposobu przeprowadzenia ewakuacji na wypadek pożaru.
 • prowadzenie rejestru kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej nieruchomości znajdujących się na terenie działania Zakładu,
 • bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach w zakresie ochrony p.poż oraz wydawanie i monitorowanie wykonania zaleceń z tym związanych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony p.poż, prowadzenie rejestrów szkoleń i przestrzeganie terminów.
 • zgłaszanie wniosków dotyczących nowych rozwiązań oraz poprawy ochrony p.poż,
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi, na Interpelacje, Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości.

 

tel.: 22 205 41 81
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – I piętro – pokój nr 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów o ochronie danych osobowych,
 • informowanie Dyrektora oraz pracowników Zakładu, którzy przetwarzają dane osobowe,
  o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz polityki
  i innych aktów normatywnych w dziedzinie ochrony danych osobowych, które obowiązują
  w Zakładzie, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • współpraca z organem nadzorczym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
  z przetwarzaniem oraz prowadzenie niezbędnych konsultacji,
 • realizacja innych zadań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, w tym wdrażanie
  i aktualizacja wewnętrznej polityki oraz regulacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • doradztwo i dokumentowanie procesu analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
 • analiza i nadzór nad realizacją umów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
 •  wsparcie w monitorowaniu zgodności działań komórek organizacyjnych Zakładu w obszarach bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz zarządzania ciągłością działania,
 •  współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie ochrony danych osobowych przy tworzeniu zarządzeń, procedur i innych uregulowań.
 •  przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości.

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych nadzoruje realizację zadań Zakładu w zakresie eksploatacji powierzonych nieruchomości wchodzących w skład zasobu Miasta, w szczególności:

 • nadzór nad prawidłową gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, garażami, powierzchniami pod reklamę i gruntami,
 • nadzór i kontrola w zakresie zawieranych umów najmu i dzierżawy,
 • nadzór nad realizacją programów wdrażanych przez Miasto z zakresu eksploatacji zasobu,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z przejmowaniem oraz przekazywaniem nieruchomości,
 • nadzór nad zadaniami związanymi z nadzorem właścicielskim w nieruchomościach przekazanych w zarząd i zarządzanie osób fizycznych oraz z obsługą wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzaniu Zakładu,
 • nadzór nad opracowywaniem potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem budynków i ich remontami,
 • nadzór nad sprawami dotyczącymi remontów pustostanów oraz pracami komisji technicznych,
 • nadzór nad przetargami związanymi z bieżącym utrzymaniem budynków,
 • nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i wykonaniem umów oraz aneksów na roboty budowlane i usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynków,
 • nadzór nad sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych.
 • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony danych osobowych,
 • nadzór nad sporządzaniem planów potrzeb remontowych w budynkach Miasta,
 • nadzorowanie przestrzegania procedur związanych z archiwizacją dokumentów przez podległych pracowników,
 • nadzór nad prawidłową gospodarką nieruchomościami oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie budynków,
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji zasobu m. st. Warszawy,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w podległych komórkach organizacyjnych,
 • wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacja ryzyka związanego
  z realizowanymi celami, monitorowanie i okresowe raportowanie o zakresie i poziomie ryzyka występującego w związku z realizacją celów w zakresie swojej właściwości,
 • inicjowanie i nadzór nad przygotowaniem projektów wewnętrznych, aktów normatywnych
  w pionie Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych oraz nad przygotowywaniem zakresów
  czynności dla pracowników podległych komórek organizacyjnych,
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania, sporządzane przez podległe komórki organizacyjne Zakładu

Zastępca Dyrektora d.s. Eksploatacyjnych
Cezary Szajewski
Telefon: 22 205 41 07
cezary.szajewski@zgn-praga-pn.pl

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • prowadzenie w systemach elektronicznych bazy zasobów stanowiących własność Miasta, powierzonych Zakładowi w zarządzanie i administrowanie, obejmujących lokale mieszkalne, lokale użytkowe, pracownie twórcze, pustostany, garaże, powierzchnie reklamowe i inne nieruchomości.
 • przygotowywanie wniosków oraz projektów uchwał do rozpoznania przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 • rozliczanie rzeczowo-finansowe nadzorowanych umów oraz naliczanie kar umownych
  w przypadku niewłaściwego wykonania umowy,
 • przygotowywanie materiałów do Zespołu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonywanie usług i dostaw z zakresu eksploatacji, łącznie
  z zawarciem umowy z wyłonionym Wykonawcą,
 • przygotowywanie materiałów dla opracowania planu rzeczowo-finansowego Zakładu
  w zakresie eksploatacji mieszkaniowego zasobu Miasta,
 • kontrola i rejestracja umów najmu oraz aneksów do umów najmu lokali mieszkalnych sporządzanych przez Administracje,
 • nadzór nad realizacją programów wdrażanych przez m.st Warszawa z zakresu eksploatacji zasobu,
 • prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem oraz przekazywaniem nieruchomości,
  w oparciu o wydane decyzje w przedmiotowych sprawach,
 • rozpatrywanie wniosków o obniżkę czynszu dla najemców o niskich dochodach i sporządzanie decyzji w tym zakresie
 • kontrola i rejestracja porozumień zawieranych w związku z odpracowaniem zadłużenia
  w formie świadczenia niepieniężnego,
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją administrowanego zasobu mieszkaniowego oraz współpraca z Administracjami, w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi,
 • realizacja spraw związanych z udostępnianiem elewacji ścian budynków
  z zarządzanego zasobu pod murale,
 • realizacja spraw związanych z udostępnieniem zarządzanego zasobu na potrzeby produkcji filmowych,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym sporządzanie miesięcznych deklaracji.
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

 

 1.  

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • nadzór nad bieżącą eksploatacją zasobem lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, powierzchni pod reklamę wchodzącymi w skład zasobu lokalowego Miasta, powierzony Zakładowi w zarządzanie i administrowanie,
 • prowadzenie ewidencji zasobu lokali użytkowych Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, rejestrów wynajętych lokali użytkowych, prowadzenie działań mających na celu maksymalizację efektów najmu,
 • przygotowywanie projektów uchwał i wniosków na posiedzenia, do rozpatrzenia przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 • nadzór nad prawidłowością sporządzanych przez Administracje umów najmu lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, powierzchni pod reklamę
  i przedkładanie ich do podpisu oraz kontrola zgodności prowadzonej działalności w lokalach,
 • przygotowywanie materiałów do ogłoszeń o przetargach, konkursach ofert
  na najem lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych oraz do wynajmu lokali z list poza konkursem ofert i poza przetargiem,
 • udział w posiedzeniach problemowych, powołanych Zarządzeniem Dyrektora,
  w szczególności, w składzie Zespołu bądź Komisji do spraw lokali użytkowych, Zespołu
  do spraw negocjacji warunków umów najmu, Komisji do spraw najmu powierzchni budynków na umieszczanie reklam i informacji wizualnej, Komisji do przeprowadzania oraz rozstrzygania przetargów, konkursów na najem lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych,
 • dokonywanie według potrzeb analizy wysokości stawek czynszowych oraz wniosków
  o obniżkę, umorzeń lub rozłożenie na raty i przekazywanie ich do widomości Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych,
 • przygotowywanie planów gospodarowania lokalami użytkowymi Miasta, będącymi w zarządzie Zakładu.
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji działek będących w zasobie Zakładu,
 • prowadzenie rejestru decyzji regulujących stan prawny,
 • przygotowywanie i analiza wniosków o dzierżawę i ewidencja zawartych umów dzierżaw,
 • ustalenie stanu prawnego nieruchomości lub ich części stanowiące działki ewidencyjne przekazane Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w zarząd i administrowanie Zakładowi,
 • prowadzenie całości spraw w zakresie zawierania umów, dokonywania zmian i rozwiązywania umów dzierżawy nieruchomości,
 • sporządzanie wniosków, w zakresie dzierżawy nieruchomości, o umorzenie należności
  i o rozłożenie spłaty należności na raty, przygotowywanie stosownych umów oraz przedkładanie ich do podpisu,
 • prowadzenie działań windykacyjnych w zakresie dzierżawy nieruchomości,
 • sporządzanie kompleksowej sprawozdawczości z zakresu windykacji dotyczącej dzierżaw nieruchomości oraz udzielanych ulg w spłacie zadłużenia,
 • kontrola prawidłowości realizacji zawartych umów o dzierżawę,
 • prowadzenie rejestru dzierżaw obiektów będących we władaniu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, wpisanych do rejestru zabytków.
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.
  1. ul. Jagiellońska 23 – parter, pokój nr 14

   Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

  • współpraca z zarządami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych, w zakresie gospodarowania nieruchomościami wspólnymi,
  • uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz gromadzenie dokumentacji (podjętych uchwał i protokołów) z zebrań wspólnot mieszkaniowych,
  • analiza materiałów na zebrania i materiałów otrzymywanych po odbytych zebraniach oraz ocena prawidłowości podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał oraz przedstawianie wniosków Dyrektorowi,
  • wnioskowanie do Dyrektora w sprawach o wystąpienie z pozwami przeciwko wspólnotom mieszkaniowym w przypadku, gdy podjęte uchwały są niezgodne
   z przepisami prawa albo naruszają zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób naruszają interesy Miasta,
  • dokonywanie analizy kosztów w zakresie zarządzania nieruchomościami na terenie działania Zakładu oraz składanie do Dyrektora wniosków dotyczących potrzeby zmian
   w tym zakresie,
  • prowadzenie ewidencji i zestawień dotyczących;
   • wielkości udziałów Miasta w nieruchomościach wspólnych,
   • liczby lokali niewyodrębnionych i ich powierzchni w nieruchomościach wspólnych przekazanych w zarząd i zarządzanie osób fizycznych oraz liczby lokali wyodrębnionych
    i niewyodrębnionych i ich powierzchni w nieruchomościach wspólnych pozostających
    w zarządzie i zarządzaniu Zakładu,
   • zarządców wykonujących czynności zarządzania nieruchomościami wspólnymi przekazanymi w zarząd i zarządzanie osób fizycznych,
   • wysokości uchwalonych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na wyodrębniony fundusz remontowy i zaliczek na pokrycie kosztów świadczeń dostarczanych do lokali niewyodrębnionych w nieruchomościach wspólnych,
  • dokonywanie kontroli w zakresie weryfikacji dokumentów dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.
  • reprezentowanie interesów, polityki i stanowiska Miasta, jako współwłaściciela nieruchomości.
  • przygotowywanie rocznych informacji w zakresie zarządzania
   i administrowania przez podmioty zewnętrzne.
  • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.
  1. Kontakt:

   Tel.: 22 205 41 35, 22 205 41 38, 22 205 41 36, 22 349 82 25

   e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl , wspolnoty@zgn-praga-pn.pl

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego związanego z bieżącym utrzymaniem budynków i zarządzanych terenów,
 • bieżące monitorowanie stanu technicznego nieruchomości i przedstawianie Dyrektorowi potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem budynków i ich remontami,
 • zbieranie i systematyzowanie danych w zakresie stanu technicznego powierzonego zasobu,
 • przygotowywanie dokumentów do zlecania remontu pustostanów lokali mieszkalnych, 
 • prowadzenie spraw dotyczących remontów pustostanów wraz z udziałem w komisjach technicznych,
 • przygotowanie zleceń/wniosków do wykonania planowanych prac związanych z bieżącym utrzymaniem budynków i zarządzanych terenów,
 • sprawdzanie poprawności złożonych ofert w przetargach związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu,
 • przygotowanie materiałów dla wyboru wykonawcy dla zleceń robót budowlanych oraz usług
  w tym przygotowywanie i korekta przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem budynków,
 • przygotowanie umów oraz aneksów do nich na roboty budowlane i usługi związane z bieżącym utrzymaniem zasobu,
 • zlecanie wykonania dokumentacji, inwentaryzacji, ekspertyz technicznych i innych opracowań potrzebnych w bieżącym utrzymaniu zasobu,
 • nadzór, koordynacja i odbiór robót budowlanych wykonywanych a podstawie nadzorowanych przez pracowników Działu umów, w tym rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • przekazanie dokumentacji powykonawczej do AOM-u celem realizacji nadzoru gwarancyjnego,
 • rozliczanie rzeczowo-finansowe nadzorowanych umów oraz naliczanie kar umownych
  w przypadku niewłaściwego wykonania umowy,
 • nadzór gwarancyjny nad zrealizowanymi umowami dotyczącymi dokumentacji technicznej,
 • współpraca z zarządami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzonej działalności remontowej,
 • nadzór i odbiór zleconej dokumentacji technicznej, inwentaryzacji ekspertyz technicznych
  i innych opracowań technicznych,
 • przygotowywanie wystąpień o pozwolenia administracyjne i inne, konieczne do realizacji robót prowadzonych w ramach utrzymania zasobu,
 • kontrole oraz nadzór nad Działami Technicznymi w Administracjach w zakresie wykonywanych zadań według wskazań, w tym uczestniczenie w odbiorach prac remontowanych pustostanów, a także w zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynków w sprawności technicznej,
  z udziałem w komisjach dotyczących spraw technicznych,
 • przygotowywanie porozumień remontowych dla lokali użytkowych i lokali mieszkalnych,
  w tym pustostanów,
 • udział w komisjach przetargowych dotyczących remontu zasobu, dokumentacji, inwentaryzacji i ekspertyz,
 • przygotowywanie opinii technicznych, ekspertyz i koncepcji realizacji zadań. przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu

.Zastępca Dyrektora ds. Technicznych nadzoruje realizację zadań Zakładu w zakresie inwestycji, zaplecza technicznego i rozwoju powierzonego zasobu nieruchomości, w szczególności, poprzez:

 • nadzór nad przygotowaniem koncepcji realizacji zadań inwestycyjnych,
 • nadzór nad przetargami dotyczącymi zadań inwestycyjnych,
 • nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i wykonaniem umów oraz aneksów robót inwestycyjnych,
 • nadzór nad prawidłowością wykonania i odbiorem zleconej dokumentacji technicznej oraz dotyczącej zadań inwestycyjnych inwentaryzacji i ekspertyz technicznych,
 • nadzór nad prawidłowym administrowaniem systemem informatycznym oraz zapewnieniem sprawnej pracy sieci komputerowej w Zakładzie,
 • nadzór nad zakupem i obsługą sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • nadzór nad prawidłową obsługą kancelaryjną Zakładu oraz gromadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w archiwum zakładowym,
 • nadzór nad zapewnieniem prawidłowego wyposażenia, porządku, czystości i bezpieczeństwa pomieszczeń zajmowanych przez Zakład oraz prowadzeniem ubezpieczeń majątkowych,
 • nadzór nad sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych.
 • nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony danych osobowych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w podległych komórkach organizacyjnych,
 • wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacja ryzyka związanego
  z realizowanymi celami, monitorowanie i okresowe raportowanie o zakresie i poziomie ryzyka występującego w związku z realizacją celów w zakresie swojej właściwości,
 • inicjowanie i nadzór nad przygotowaniem projektów wewnętrznych, aktów normatywnych w pionie Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych oraz nad przygotowywaniem zakresów czynności dla pracowników podległych komórek organizacyjnych, 
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania, sporządzane przez podległe komórki organizacyjne Zakładu

 

Zastępca Dyrektora d.s. Technicznych
Jarosław Gałkowski
Telefon: 22 205 41 07
jaroslaw.galkowski@zgn-praga-pn.pl

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • przygotowanie koncepcji realizacji zadań inwestycyjnych, kart inwestycji, struktury kosztów
  i harmonogramów realizacji,
 • przygotowywanie materiałów dla opracowania planu (korekty planu) rzeczowo-finansowego,
 • koordynowanie, kontrola oraz nadzór komórek organizacyjnych biorących udział w realizacji zadań inwestycyjnych,
 • realizacja zadań wynikających z rozwoju jednostki,
 • przygotowywanie zakresu i zleceń/wniosków planowanych do wykonania prac,
 • udział w komisjach przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych należących do właściwości Działu wraz ze sprawdzaniem poprawności złożonych ofert,
 • nadzór, koordynacja i odbiór robót inwestycyjnych wykonywanych na podstawie zawieranych umów, udział w przeglądach gwarancyjnych,
 • rozliczenie nadzorowanych umów, nadzór w okresie gwarancji i rękojmi.
 • przygotowanie wystąpień o pozwolenia administracyjne konieczne do planowanych robót
  i zlecanych usług,
 • przygotowywanie wniosków dotyczących robót inwestycyjnych,
 • przygotowanie umów na roboty inwestycyjne,
 • rozliczanie rzeczowo-finansowe nadzorowanych robót, w tym w zakresie należytego wykonania umowy oraz naliczania kar umownych,
 • nadzór i odbiór zleconej dokumentacji technicznej, oraz dotyczącej zadań inwestycyjnych inwentaryzacji i ekspertyz technicznych,
 • nadzór gwarancyjny nad zrealizowanymi umowami dotyczącymi dokumentacji technicznej,
 • odpowiedzialność za kompletność dokumentacji po zakończeniu zadań inwestycyjnych,
 • przekazanie dokumentacji powykonawczej do AOM-u celem realizacji nadzoru gwarancyjnego,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań,
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

ul. Jagiellońska 23 – parter – pokój nr 25

Zespół Informatyki realizuje zadania w zakresie administrowania systemami informatycznymi, zakupu i obsługi sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • administrowanie oraz zapewnienie sprawnej pracy sieci komputerowej i telekomunikacyjnej
  w Zakładzie,
 • wykonywanie zabezpieczeń danych w Zakładzie,
 • wdrażanie systemów komputerowych i oprogramowania,
 • szkolenie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie obsługi systemów informatycznych,
 • nadzór i kontrola podmiotów wykonujących konserwację sprzętu oraz aktualizację oprogramowania,
 • analiza potrzeb użytkowników i sporządzanie planów rzeczowych dotyczących zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • analiza rynku oraz przedstawianie ofert producentów oprogramowania i sprzętu,
 • zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń przed szkodliwym oprogramowaniem,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w ramach systemów teleinformatycznych,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i telefonicznego oraz używanego oprogramowania,
 • prawidłowa gospodarka sprzętem komputerowym,
 •  zapewnienie dostępności systemu w komórkach organizacyjnych i samodzielnych stanowiskach pracy,
 • kontrola nad prawidłowym korzystaniem ze sprzętu komputerowego i telefonicznego przez pracowników,
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

tel.: 22 205 41 10, 22 205 41 11, 22 205 41 79
e-mail: it@zgn-praga-pn.pl

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • prowadzenie archiwum zakładowego, znajdującego się w siedzibie Zakładu jak również
  w siedzibach Administracji oraz realizowanie zadań w zakresie zarządzania dokumentacją archiwalną Zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • udział w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego w zakresie swojej właściwości oraz w zakresie zapewnienia ochrony budynków i mienia,
 • dokonywanie wyliczeń w zakresie sporządzania ryczałtowego, miesięcznego ekwiwalentu
  za odzież ochronną wg limitu cenowego dla poszczególnych stanowisk,
 • zapewnienie porządku, czystości, estetyki i bezpieczeństwa pomieszczeń zajmowanych przez Zakład,
 • sprawowanie obsługi kancelaryjnej Zakładu, w tym przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji,
 • bieżąca obsługa sekretariatu Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora,
 • prowadzenie ubezpieczeń majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych powierzonego majątku trwałego i wyposażenia (w tym stanowiących środki trwałe) komórkom organizacyjnym i samodzielnym stanowiskom pracy,
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

ul. Jagiellońska 23 – I piętro – pokój nr 105

 1. Główny Księgowy Zakładu – podlega bezpośrednio Dyrektorowi realizuje obowiązki i uprawnienia określone w przepisach  o finansach publicznych oraz dotyczących rachunkowości.
 2. do zadań Głównego Księgowego Zakładu należy zapewnienie prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:
 • współtworzenie, z Dyrektorem, polityki (zasad) rachunkowości,
 • prowadzenie rachunkowości Zakładu,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu polegającej na dysponowaniu środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń oraz spłaty zobowiązań,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • nadzór nad opracowywaniem sprawozdań z realizacji planu finansowego zakładu oraz wykorzystania środków będących w dyspozycji Zakładu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • kontrasygnowanie oświadczeń woli powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi Zakładu, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 • wnioskowanie o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne Zakładu prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej,
 • nadzór nad realizacją zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli, audytów w zakresie swojej właściwości,
 •  nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony danych osobowych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej
  w podległych komórkach organizacyjnych,
 • wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacja ryzyka związanego
  z realizowanymi celami, monitorowanie i okresowe raportowanie o zakresie i poziomie ryzyka występującego w związku z realizacją celów w zakresie swojej właściwości,
 • inicjowanie i nadzór nad przygotowaniem projektów wewnętrznych, aktów normatywnych
  w pionie Głównego Księgowego oraz nad przygotowywaniem zakresów
  czynności dla pracowników podległych komórek organizacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działań windykacyjnych oraz nad przygotowaniem odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania, sporządzane przez podległe komórki organizacyjne Zakładu
 • Podczas nieobecności Głównego Księgowego jego obowiązki pełni podległy mu Zastępca Głównego Księgowego upoważniony do kontrasygnowania oświadczeń woli powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

Główny Księgowy
Irena Godos
Telefon: 22 205 41 50
sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – piętro – pokoje nr  115, 116

ul. Burdzińskiego 7 parter pokój 18

Dział Finansowo-Księgowy i Płac realizuje zadania związane z obsługą finansowo- księgową Zakładu.

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Zakładu,
 • współudział w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i bilansu,
 • ewidencja wartościowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • rozliczanie w księgach rachunkowych inwentaryzacji,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu;
 • - podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • - składek na ubezpieczenia społeczne,
 • - podatku od towarów i usług,
 • - podatku od nieruchomości,
 • - opłat PFRON,
 • uzgadniania sald należności i zobowiązań z dostawcami i odbiorcami,
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych pracowników, zleceniobiorców do ZUS oraz prowadzenie rozliczeń należności dla ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczeniem należności wynikających ze stosunku pracy pracowników Zakładu oraz ich wypłatą, a także prowadzenie wymaganej dokumentacji umów cywilno-prawnych zawieranych z własnymi pracownikami Zakładu,
 • naliczanie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wysokości opłat za dostarczane usługi komunalne, we wspólnotach mieszkaniowych będących w czasowym zarządzaniu przez Zakład,
 • rozliczanie wniesionych przez właścicieli lokali zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i świadczeń dostarczanych do nieruchomości, przygotowywanie rocznych sprawozdań w przedmiotowym zakresie,
  w stosunku do wspólnot mieszkaniowych będących w czasowym zarządzaniu przez Zakład,
 • prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dla każdej wspólnoty mieszkaniowej będącej
  w czasowym zarządzaniu przez  Zakład,
 • współpraca z zarządami i zarządcami zewnętrznymi świadczącymi usługi we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie uzgadniania sald,
 • sporządzanie i ewidencjonowanie wewnętrznych dokumentów finansowych dotyczących utrzymania powierzchni wspólnych i funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych, przekazanych w zarząd zewnętrzny, na podstawie otrzymanych informacji
  z poszczególnych Administracji,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów finansowych wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe przekazane w zarząd zewnętrzny dotyczących rozliczania świadczeń oraz utrzymania pomieszczeń wspólnych,
 • kontrola prawidłowości wystawionych dokumentów, pod względem formalnym
  i rachunkowym oraz wprowadzanie ich do ksiąg rachunkowych Zakładu,
   przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

tel.: 22 205 41 1222 205 41 1322 205 41 1422 205 41 1522 205 41 1622 205 41 1922 205 41 2022 205 41 3322 205 41 34
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

ul. Jagiellońska 23 – I piętro – pokój nr 118

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Zakładu i Wieloletniej Prognozy Finansowej (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) oraz projektów jego aktualizacji
  i bieżących korekt,
 • sporządzanie raportów o wynikach ekonomicznych Zakładu zgodnie z obowiązującymi terminami sprawozdawczości budżetowej,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu w układzie zadaniowym zgodnie
  z
  wymogami jednostek nadrzędnych,
 • opracowywanie niezbędnych analiz i prognoz ekonomicznych oraz sygnalizowanie na bieżąco przełożonemu o występujących odchyleniach od planu finansowego,
 • sporządzanie rocznego planu funduszu wynagrodzeń pracowników oraz wyliczanie skutków finansowych w zakresie zmian wynagrodzeń pracowników, wypłat nagród okolicznościowych itp.,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań z realizacji planu finansowego oraz sprawozdawczości GUS, w tym rocznego sprawozdania finansowego (bilansu),
 • analiza kształtowania się dochodów i wydatków,
 • monitorowanie zaangażowania środków finansowych i przedstawiania propozycji gospodarowania środkami finansowymi,
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

 

tel. 22 205 41 04, 22 205 41 18
e-mail: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 • naliczanie:
 • - czynszów i świadczeń - na podstawie otrzymanych dokumentów i dyspozycji dla lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc parkingowych, reklam oraz gruntów,
 • - odszkodowań z tytułu bezumownego zajmowania lokali, garaży, miejsc parkingowych, reklam oraz gruntów,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie wpłat z tytułu czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, miejsca parkingowe, reklamy oraz grunty,
 • wystawianie faktur dla najemców lokali użytkowych, garaży, miejsc parkingowych, reklam
  i gruntów, a także wystawianie faktur na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego.
 • sporządzanie wewnętrznych sprawozdań finansowych wg uzgodnionego zakresu, 
 • przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

Do właściwości Działu należy w szczególności:

 1. koordynowanie spraw związanych z windykacją należności z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych, użytkowych (oraz windykacji należności z tytułu bezumownego użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych), garaży, miejsc postojowych, pomieszczeń tymczasowych i reklam,
 2. monitorowanie wielkości zadłużenia wobec Zakładu oraz sygnalizowanie o występujących problemach i nieprawidłowościach do Głównego Księgowego/Zastępcy Głównego Księgowego,
 3. nadzór i monitorowanie realizacji wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących stosowania procedur windykacyjnych,
 4. prowadzenie czynności windykacyjnych niedopuszczających do przedawnienia należności,
 5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy w zamianie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Miasta,
 6. cykliczne prowadzenie działań informacyjnych w zakresie pomocy w spłacie długu,
 7. przygotowywanie wystąpień do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o przydział najmu socjalnego lub  pomieszczenia  tymczasowego w związku z realizacją prawomocnych wyroków sądowych,
 8. kierowanie do Komorników Sądowych kompletnych wniosków o egzekucję świadczeń pieniężnych, bądź o eksmisję z zajmowanych lokali, nadzór nad ich realizacją, bieżąca współpraca z Działem Prawnym, Komornikiem Sądowym oraz Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 9. sporządzanie wniosków o umorzenie należności i o rozłożenie spłaty należności na raty, przygotowywanie stosownych umów oraz przedkładanie ich do podpisu,
 10. prowadzenie stałej kompleksowej analizy zadłużenia z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc postojowych, pomieszczeń tymczasowych i reklam
  w celu udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia,
 11. prowadzenie korespondencji ze Skarbnikiem Miasta w sprawach dotyczących udzielenia ulg
  w spłacie zadłużenia,
 12. współpraca z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się egzekwowaniem należności od dłużników,
 13. sporządzanie kompleksowej sprawozdawczości z zakresu windykacji oraz udzielanych ulg
  w spłacie zadłużenia,
 14. przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.
 1. Administracje Obsługi Mieszkańców (AOM) podlegają bezpośrednio Dyrektorowi, a pośrednio
  w zakresie właściwości Zastępcom Dyrektora oraz Głównemu Księgowemu.
 2. Nadzór i odpowiedzialność za wykonywane zadania, będące w zakresie działania Administracji pełni Kierownik AOM przy pomocy Zastępcy Kierownika.
 3. Administracje realizują zadania na określonym terenie, w zakresie:
 • obsługi zasobu lokalowego Miasta w nieruchomościach stanowiących 100% własności Miasta,
 • obsługi nieruchomości wspólnot mieszkaniowych pozostających w zarządzie zarządzaniu Zakładu do czasu wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej z osób fizycznych (w tym sporządzanie rocznych planów rzeczowo- finansowych),
 • obsługi zasobu lokalowego Miasta w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych w zarządzie zewnętrznym.

4. Do właściwości Administracji należy w szczególności:

 1. wykonywanie bieżącej i prawidłowej działalności dotyczącej eksploatacji zasobów lokalowych oraz w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi,
 2. prowadzenie ewidencji zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta, wprowadzanie zmian oraz przekazywanie ich o właściwych komórek organizacyjnych,
 3. obsługa najemców i użytkowników lokali, wynikająca z ustawowych obowiązków wynajmującego,
 4. przygotowywanie materiałów do opracowania planu rzeczowo-finansowego Zakładu,
 5. przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zakład na dostawy i usługi w zakresie eksploatacji nieruchomości oraz jej technicznego utrzymania,
 6. prowadzenie windykacji należności, włącznie z wnioskami do właściwej komórki merytorycznej o skierowanie spraw do Sądu lub realizacje wyroków, zgodnie z opracowanymi procedurami,
 7. współdziałanie z przedstawicielami i zarządami wspólnot mieszkaniowych pozostających
  w czasowym zarządzaniu Zakładu w zakresie realizacji podejmowanych uchwał i wniosków,
 8. zapewnienie należytego przygotowania budynków dla bezpiecznego użytkowania przez mieszkańców,
 9. zapewnienie realizacji i prawidłowości dostaw mediów oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi, według zawartych umów, właściwe i terminowe wnioskowanie w sprawach doraźnych oraz kontrolowanie rozliczeń finansowych z tym związanych,
 10. utrzymywanie nieruchomości w sprawności technicznej, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 11. zapewnienie bieżącego utrzymywania czystości w nieruchomościach i ich otoczeniu.
 12. udział w realizacji zadań inwestycyjnych,
 13. nadzór nad zrealizowanymi umowami w okresie gwarancji i rękojmi,
 14. przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

 

ul. Mackiewicza 11, 03-732 Warszawa
tel.: 22 205 40 70 
aom2s@zgn-praga-pn.pl

 1. Administracje Obsługi Mieszkańców (AOM) podlegają bezpośrednio Dyrektorowi, a pośrednio
  w zakresie właściwości Zastępcom Dyrektora oraz Głównemu Księgowemu.
 2. Nadzór i odpowiedzialność za wykonywane zadania, będące w zakresie działania Administracji pełni Kierownik AOM przy pomocy Zastępcy Kierownika.
 3. Administracje realizują zadania na określonym terenie, w zakresie:
 • obsługi zasobu lokalowego Miasta w nieruchomościach stanowiących 100% własności Miasta,
 • obsługi nieruchomości wspólnot mieszkaniowych pozostających w zarządzie zarządzaniu Zakładu do czasu wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej z osób fizycznych (w tym sporządzanie rocznych planów rzeczowo- finansowych),
 • obsługi zasobu lokalowego Miasta w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych w zarządzie zewnętrznym.

4. Do właściwości Administracji należy w szczególności:

 1. wykonywanie bieżącej i prawidłowej działalności dotyczącej eksploatacji zasobów lokalowych oraz w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi,
 2. prowadzenie ewidencji zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta, wprowadzanie zmian oraz przekazywanie ich o właściwych komórek organizacyjnych,
 3. obsługa najemców i użytkowników lokali, wynikająca z ustawowych obowiązków wynajmującego,
 4. przygotowywanie materiałów do opracowania planu rzeczowo-finansowego Zakładu,
 5. przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zakład na dostawy i usługi w zakresie eksploatacji nieruchomości oraz jej technicznego utrzymania,
 6. prowadzenie windykacji należności, włącznie z wnioskami do właściwej komórki merytorycznej o skierowanie spraw do Sądu lub realizacje wyroków, zgodnie z opracowanymi procedurami,
 7. współdziałanie z przedstawicielami i zarządami wspólnot mieszkaniowych pozostających
  w czasowym zarządzaniu Zakładu w zakresie realizacji podejmowanych uchwał i wniosków,
 8. zapewnienie należytego przygotowania budynków dla bezpiecznego użytkowania przez mieszkańców,
 9. zapewnienie realizacji i prawidłowości dostaw mediów oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi, według zawartych umów, właściwe i terminowe wnioskowanie w sprawach doraźnych oraz kontrolowanie rozliczeń finansowych z tym związanych,
 10. utrzymywanie nieruchomości w sprawności technicznej, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 11. zapewnienie bieżącego utrzymywania czystości w nieruchomościach i ich otoczeniu.
 12. udział w realizacji zadań inwestycyjnych,
 13. nadzór nad zrealizowanymi umowami w okresie gwarancji i rękojmi,
 14. przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

 

ul. Tarchomińska 14
03-746 Warszawa
tel.: 22 205 40 60 
aom3s@zgn-praga-pn.pl

 1. Administracje Obsługi Mieszkańców (AOM) podlegają bezpośrednio Dyrektorowi, a pośrednio
  w zakresie właściwości Zastępcom Dyrektora oraz Głównemu Księgowemu.
 2. Nadzór i odpowiedzialność za wykonywane zadania, będące w zakresie działania Administracji pełni Kierownik AOM przy pomocy Zastępcy Kierownika.
 3. Administracje realizują zadania na określonym terenie, w zakresie:
 • obsługi zasobu lokalowego Miasta w nieruchomościach stanowiących 100% własności Miasta,
 • obsługi nieruchomości wspólnot mieszkaniowych pozostających w zarządzie zarządzaniu Zakładu do czasu wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej z osób fizycznych (w tym sporządzanie rocznych planów rzeczowo- finansowych),
 • obsługi zasobu lokalowego Miasta w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych w zarządzie zewnętrznym.

4. Do właściwości Administracji należy w szczególności:

 1. wykonywanie bieżącej i prawidłowej działalności dotyczącej eksploatacji zasobów lokalowych oraz w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi,
 2. prowadzenie ewidencji zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta, wprowadzanie zmian oraz przekazywanie ich o właściwych komórek organizacyjnych,
 3. obsługa najemców i użytkowników lokali, wynikająca z ustawowych obowiązków wynajmującego,
 4. przygotowywanie materiałów do opracowania planu rzeczowo-finansowego Zakładu,
 5. przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zakład na dostawy i usługi w zakresie eksploatacji nieruchomości oraz jej technicznego utrzymania,
 6. prowadzenie windykacji należności, włącznie z wnioskami do właściwej komórki merytorycznej o skierowanie spraw do Sądu lub realizacje wyroków, zgodnie z opracowanymi procedurami,
 7. współdziałanie z przedstawicielami i zarządami wspólnot mieszkaniowych pozostających
  w czasowym zarządzaniu Zakładu w zakresie realizacji podejmowanych uchwał i wniosków,
 8. zapewnienie należytego przygotowania budynków dla bezpiecznego użytkowania przez mieszkańców,
 9. zapewnienie realizacji i prawidłowości dostaw mediów oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi, według zawartych umów, właściwe i terminowe wnioskowanie w sprawach doraźnych oraz kontrolowanie rozliczeń finansowych z tym związanych,
 10. utrzymywanie nieruchomości w sprawności technicznej, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 11. zapewnienie bieżącego utrzymywania czystości w nieruchomościach i ich otoczeniu.
 12. udział w realizacji zadań inwestycyjnych,
 13. nadzór nad zrealizowanymi umowami w okresie gwarancji i rękojmi,
 14. przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

 

ul. Bródnowska 24
03-439 Warszawa
tel.: 22 205 40 80 
aom4s@zgn-praga-pn.pl

 1. Administracje Obsługi Mieszkańców (AOM) podlegają bezpośrednio Dyrektorowi, a pośrednio
  w zakresie właściwości Zastępcom Dyrektora oraz Głównemu Księgowemu.
 2. Nadzór i odpowiedzialność za wykonywane zadania, będące w zakresie działania Administracji pełni Kierownik AOM przy pomocy Zastępcy Kierownika.
 3. Administracje realizują zadania na określonym terenie, w zakresie:
 • obsługi zasobu lokalowego Miasta w nieruchomościach stanowiących 100% własności Miasta,
 • obsługi nieruchomości wspólnot mieszkaniowych pozostających w zarządzie zarządzaniu Zakładu do czasu wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej z osób fizycznych (w tym sporządzanie rocznych planów rzeczowo- finansowych),
 • obsługi zasobu lokalowego Miasta w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych w zarządzie zewnętrznym.

4. Do właściwości Administracji należy w szczególności:

 1. wykonywanie bieżącej i prawidłowej działalności dotyczącej eksploatacji zasobów lokalowych oraz w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi,
 2. prowadzenie ewidencji zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta, wprowadzanie zmian oraz przekazywanie ich o właściwych komórek organizacyjnych,
 3. obsługa najemców i użytkowników lokali, wynikająca z ustawowych obowiązków wynajmującego,
 4. przygotowywanie materiałów do opracowania planu rzeczowo-finansowego Zakładu,
 5. przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zakład na dostawy i usługi w zakresie eksploatacji nieruchomości oraz jej technicznego utrzymania,
 6. prowadzenie windykacji należności, włącznie z wnioskami do właściwej komórki merytorycznej o skierowanie spraw do Sądu lub realizacje wyroków, zgodnie z opracowanymi procedurami,
 7. współdziałanie z przedstawicielami i zarządami wspólnot mieszkaniowych pozostających
  w czasowym zarządzaniu Zakładu w zakresie realizacji podejmowanych uchwał i wniosków,
 8. zapewnienie należytego przygotowania budynków dla bezpiecznego użytkowania przez mieszkańców,
 9. zapewnienie realizacji i prawidłowości dostaw mediów oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi, według zawartych umów, właściwe i terminowe wnioskowanie w sprawach doraźnych oraz kontrolowanie rozliczeń finansowych z tym związanych,
 10. utrzymywanie nieruchomości w sprawności technicznej, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 11. zapewnienie bieżącego utrzymywania czystości w nieruchomościach i ich otoczeniu.
 12. udział w realizacji zadań inwestycyjnych,
 13. nadzór nad zrealizowanymi umowami w okresie gwarancji i rękojmi,
 14. przygotowywanie informacji, w tym projektów odpowiedzi na Interpelacje i Informacje publiczne, skargi, wnioski i zapytania oraz sprawozdawczości w zakresie merytorycznym komórki organizacyjnej Zakładu.

 

ul. W. Burdzińskiego 7
03-480 Warszawa
tel.: 22 205 40 50 
aom5s@zgn-praga-pn.pl

   

Sprawdź lokalizację na mapie